Novinky

oddělení 1202 - Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů

Zpracovává souhrnná data o hospodaření územních rozpočtů a na jejich základě vypracovává predikci vývoje jejich finančního hospodaření a analýzy v oblasti fiskální politiky ÚSC, DSO a Regionálních rad...

ilustrace
 • zpracovává souhrnná data o hospodaření územních rozpočtů a na jejich základě vypracovává predikci vývoje jejich finančního hospodaření a analýzy v oblasti fiskální politiky ÚSC, DSO a Regionálních rad,
 • zpracovává bilance příjmů a výdajů územních rozpočtů v měsíční periodicitě,
 • sleduje a hodnotí zadluženost obcí, krajů, DSO a Regionálních rad a provádí monitoring hospodaření obcí,
 • vypracovává podklady pro SZÚ a pro pololetní zprávu o plnění SR za rozpočty ÚSC, DSO a Regionálních rad,
 • provádí finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných z rozpočtů kapitol VPS a OSFA se SR za rozpočty ÚSC a Regionálních rad,
 • eviduje účelové dotace poskytnuté z kapitoly VPS a OSFA a eviduje a třídí údaje o dotacích poskytovaných územním rozpočtům podle jednotlivých kapitol,
 • kontroluje a schvaluje finanční výkazy obcí, krajů, DSO a Regionálních rad zaslané do CSÚIS, zabezpečuje definování algoritmů a kontrolních sestav finančních výkazů,
 • zpracovává podklady pro Statistickou ročenku ČR a krajské statistické ročenky za oblast územních rozpočtů,
 • podílí se na tvorbě vybraných právních předpisů týkajících se oblasti výkaznictví finančního hospodaření, finančního vypořádání se SR a přípravy SZÚ pro oblast ÚSC, DSO a Regionálních rad,
 • zabezpečuje metodickou a aplikační podporu jednotlivým subjektům územních rozpočtů při předkládání měsíčních finančních výkazů do CSÚIS,
 • tvoří prováděcí vyhlášku k zákonu o zadávání veřejných zakázek v oblasti rozpočtového dozoru Ministerstva financí nad uzavíráním koncesních smluv územními samosprávnými celky a zpracovává souhrnná stanoviska ministerstva v rámci rozpočtového dozoru k uzavření či změně koncesní smlouvy,
 • je garantem metodiky výkaznictví za rozpočtové hospodaření obcí, DSO, krajů a Regionálních rad a metodiky vykazování účetních dat o hospodaření PO zřizovaných ÚSC a ostatních jednotek zařazených do subsektoru místních vládních institucí podle požadavků směrnice Rady č. 2011/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států,
 • je garantem zveřejňování fiskálních údajů za subsektor místních vládních institucí podle požadavků směrnice Rady č. 2011/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států,
 • vede správní řízení související se zadržování daňových příjmů obcí a krajů při neplnění číselného fiskálního pravidla stanoveného zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
 • poskytuje návratné finanční výpomoci obcím a krajům z kapitoly VPS