Novinky

oddělení 1201 - Souhrnné rozpočtové vztahy územních rozpočtů a správa programů kapitoly VPS

Vypracovává návrh finančních vztahů SR k rozpočtům ÚSC, připravuje podklady pro návrh SR za ÚSC, spravuje části SR týkající se realizace dotací ÚSC z kapitol VPS a OSFA, realizuje rozpočtová opatření týkající se ÚSC za kapitoly VPS a OSFA...

ilustrace
  • vypracovává návrh finančních vztahů SR k rozpočtům ÚSC, připravuje podklady pro návrh SR, střednědobého výhledu a SZÚ za ÚSC, spravuje části SR týkající se poskytování dotací ÚSC z kapitol VPS a OSFA, realizuje rozpočtová opatření týkající se ÚSC za kapitoly VPS a OSFA,
  • poskytuje dotace v rámci souhrnných finančních vztahů SR k rozpočtům ÚSC a ostatní dotace poskytované z kapitol VPS a OSFA,
  • řídí operativně financování ÚSC v průběhu roku a vypracovává analýzy financování rozpočtů ÚSC,
  • vytváří právní předpisy týkající se financování ÚSC (zákon o rozpočtovém určení daní) a podílí se na harmonizaci legislativního rámce předpisů upravujících veřejné finance (např. zákony o ÚSC, programové financování, daňové zákony),
  • vytváří a podílí se na tvorbě koncepčních materiálů týkajících se financování ÚSC,
  • posuzuje návrhy na prominutí odvodů a penále vyměřených finanční správou z důvodu porušení rozpočtové kázně v oblasti své působnosti,
  • vytváří koncepci financování programů v působnosti ministerstva ve vztahu k ÚSC, vypracovává dokumentace programů, vytváří zásady a metodiku financování programů,
  • realizuje programové financování ve vztahu k ÚSC