Novinky

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Tvoří metodiku rozpočtování s využitím nových metod a nástrojů rozpočtování, včetně jejího rozvoje, koordinuje, řídí a integruje věcné zadání rozpočtového informačního systému v oblasti přípravy a realizace rozpočtu ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva...

ilustrace
 • tvoří metodiku rozpočtování s využitím nových metod a nástrojů rozpočtování, včetně jejího rozvoje,
 • koordinuje, řídí a integruje věcné zadání rozpočtového informačního systému v oblasti přípravy a realizace rozpočtu ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva, včetně zajištění jeho základního nastavení a analýz změnových požadavků na jeho úpravu a rozvoj, koordinuje vazby rozpočtového systému na další klíčové kompetence a projekty,
 • podílí se na zapracování změn, vyplývajících z výkonu působnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., v rozpočtovém systému,
 • spolupracuje s odborem Řízení rozvoje ICT na rozvoji Manažerského informačního systému za rozpočtovou oblast,
 • metodicky řídí tvorbu struktury příjmových a výdajových bloků, včetně jejich rozpadu, a začleňuje do nich programy spolufinancované z rozpočtu EU,
 • tvoří metodiku závazných ukazatelů příjmů a výdajů SR, postupu u společných programů zajišťovaných v působnosti více kapitol SR,
 • tvoří metodiku zpracování návrhů rozpočtu kapitol předkládaných příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, tzv. „kapitolních sešitů“,
 • podílí se na tvorbě zákona o SR na příslušný rok, zejména zpracovává přílohu tohoto zákona s ukazateli zákona dle jednotlivých kapitol,
 • zpracovává podklady pro návrh SR a střednědobého výhledu za oblast OSS a PO,
 • vyhodnocuje účinnost aplikace metodiky na rozpočty kapitol a využívá získaných poznatků k rozvoji, prohlubování a zpřesňování metodiky,
 • tvoří některé prováděcí předpisy k zákonu č. 218/2000 Sb. v rámci působnosti oddělení,
 • vede evidenci rozpočtových opatření, zpracovává celkové přehledy o rozpočtu po změnách za jednotlivá čtvrtletí roku, přehledy a časové řady o plnění ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých letech,
 • metodicky zajišťuje realizaci finančního vypořádání vztahů se SR, se SFA a s NF, zpracovává celkové přehledy o výsledcích finančního vypořádání vztahů se SR, SFA a NF,
 • zajišťuje při tvorbě prováděcích právních předpisů, které spadají do působnosti oddělení, implementaci prostředků EU,
 • metodicky řídí monitoring a regulaci dlouhodobých rozpočtových dopadů projektů PPP a vytváří právní předpisy v této oblasti,
 • vede a na základě podkladů poskytnutých věcně příslušnými odbory aktualizuje databázi dlouhodobých závazků státního rozpočtu, státních fondů a územních samosprávných celků z titulu schválených smluv na projekty PPP a zapracovává příslušné údaje do dokumentace státního rozpočtu, rozpočtového výhledu a státního závěrečného účtu a do podkladů pro notifikaci dluhu a deficitu a podílí se na stanoviscích ke studiím proveditelnosti a návrhům PPP smluv