Novinky

oddělení 1105 – Správa rozpočtového systému

Tvoří metodiku rozpočtování s využitím nových metod a nástrojů rozpočtování, včetně jejího rozvoje, koordinuje, řídí a integruje věcné zadání rozpočtového informačního systému v oblasti přípravy a realizace rozpočtu ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva, ...

ilustrace
 • tvoří metodiku rozpočtování s využitím nových metod a nástrojů rozpočtování, včetně jejího rozvoje,
 • koordinuje, řídí a integruje věcné zadání rozpočtového informačního systému v oblasti přípravy a realizace rozpočtu ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva, včetně zajištění jeho základního nastavení a analýz změnových požadavků na jeho úpravu a rozvoj, koordinuje vazby rozpočtového systému na další klíčové kompetence a projekty,
 • podílí se na zapracování změn, vyplývajících z výkonu působnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., v rozpočtovém systému,
 • spolupracuje s odborem Řízení rozvoje ICT na rozvoji Manažerského informačního systému za rozpočtovou oblast,
 • metodicky řídí tvorbu struktury příjmových a výdajových bloků, včetně jejich rozpadu, a začleňuje do nich programy spolufinancované z rozpočtu EU,
 • tvoří metodiku závazných ukazatelů příjmů a výdajů SR, postupu u společných programů zajišťovaných v působnosti více kapitol SR,
 • tvoří metodiku zpracování návrhů rozpočtu kapitol předkládaných příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, tzv. „kapitolních sešitů“,
 • podílí se na tvorbě zákona o SR na příslušný rok, zejména zpracovává přílohu tohoto zákona s ukazateli zákona dle jednotlivých kapitol,
 • zpracovává podklady pro návrh SR a střednědobého výhledu za oblast OSS a PO, 
 • vyhodnocuje účinnost aplikace metodiky na rozpočty kapitol a využívá získaných poznatků k rozvoji, prohlubování a zpřesňování metodiky,
 • tvoří některé prováděcí předpisy k zákonu č. 218/2000 Sb. v rámci působnosti oddělení,
 • vede evidenci rozpočtových opatření, zpracovává celkové přehledy o rozpočtu po změnách za jednotlivá čtvrtletí roku, přehledy a časové řady o plnění ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých letech,
 • metodicky zajišťuje realizaci finančního vypořádání vztahů se SR, se SFA a s NF, zpracovává celkové přehledy o výsledcích finančního vypořádání vztahů se SR, SFA a NF,
 • zajišťuje při tvorbě prováděcích právních předpisů, které spadají do působnosti oddělení, implementaci prostředků EU,
 • metodicky řídí monitoring a regulaci dlouhodobých rozpočtových dopadů projektů PPP a vytváří právní předpisy v této oblasti,
 • vede a na základě podkladů poskytnutých věcně příslušnými odbory aktualizuje databázi dlouhodobých závazků státního rozpočtu, státních fondů a územních samosprávných celků z titulu schválených smluv na projekty PPP a zapracovává příslušné údaje do dokumentace státního rozpočtu, rozpočtového výhledu a státního závěrečného účtu a do podkladů pro notifikaci dluhu a deficitu a podílí se na stanoviscích ke studiím proveditelnosti a návrhům PPP smluv,
 • řídí a zabezpečuje rozvoj informační podpory rozpočtových procesů v oblasti programového financování,
 • předkládá návrhy na úpravu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. v oblasti programového financování,
 • vypracovává prováděcí předpisy k zákonu č. 218/2000 Sb. z hlediska své působnosti,
 • řídí metodicky programové financování, tj. vytváří metodiky a odpovídá na metodické dotazy týkající se především vypracování návrhů dokumentací programů a dokumentací projektů, posuzování návrhů na vydání registračních listů a rozhodování o účasti SR na projektech a aktualizuje data v informačním systému,
 • spravuje rozpočtový systém v části programové financování,
 • zajišťuje realizaci finančního vypořádání vztahů se SR za programové financování,
 • podílí se na vypracování návrhu SR a SZÚ za oblast programového financování,
 • řídí metodicky jednotnou evidenci údajů o poskytování dotací ze SR a výdaje na správu majetku ve vlastnictví státu, se kterými hospodaří OSS a jimi zřizované PO,
 • zabezpečuje podpůrnou strukturu v rámci činností KC, a to v rozsahu metodické podpory všem uživatelům IISSP za oblast programového financování.