Novinky

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Podílí se na tvorbě fiskální politiky státu ve střednědobém horizontu, vypracovává přístupy a východiska pro tvorbu střednědobých výdajových rámců centrální vlády (SR a SF), včetně jejich návrhů...

ilustrace
 • podílí se na tvorbě fiskální politiky státu ve střednědobém horizontu,
 • spolupracuje s odborem Hospodářská politika při tvorbě Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí,
 • vypracovává návrh SR a návrh střednědobého výhledu SR v souladu s celkovou koncepcí fiskální politiky státu zejména tím, že zpracovává návrhy přístupů a východisek pro sestavení SR a střednědobého výhledu, zpracovává základní bilance příjmů a výdajů SR, připravuje podklady pro návrh zákona o SR, rozpracovává základní parametry SR do jednotlivých kapitol, zajišťuje zpracování souhrnného materiálu o SR a výhledu pro jednání vlády a Parlamentu, včetně komplexní rozpočtové dokumentace, zajišťuje zpracování finální podoby tabulkové části schváleného zákona o SR, včetně zpracování dokumentace, zabezpečuje dodržování výdajových rámců SR a SF,
 • podílí se na tvorbě právních předpisů v oblasti rozpočtování prostředků na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (dále jen „EU/FM“),
 • vytváří a aktualizuje metodiku pro přípravu a realizaci rozpočtu za oblast EU/FM ve spolupráci s odborem Národní fond, vytváří reporty za oblast EU/FM ve Státní pokladně,
 • promítá do SR příjmy a výdaje ve vztahu k EU/FM, sleduje a analyzuje plnění těchto příjmů a výdajů,
 • vykonává rozpočtové aktivity na mezinárodní úrovni,
 • spravuje kapitolu VPS zejména tím, že vypracovává návrh rozpočtu kapitoly, včetně kapitolního sešitu, vypracovává návrh střednědobého výhledu kapitoly, hodnotí plnění rozpočtu kapitoly, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření kapitoly, realizuje výdajovou část tím, že provádí řídící kontrolu z pozice správce rozpočtu, vkládá a odsouhlasuje údaje v IS AVISME a v IISSP, vypracovává závěrečný účet kapitoly a podílí se na vypracování souhrnného SZÚ, spolupracuje s oddělením Státní závěrečný účet při zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly VPS, vypracovává finanční vypořádání vztahů se SR za kapitolu,
 • tvoří vyhlášku o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o SR a návrhu střednědobého výhledu SR a lhůtách pro jejich předkládání a vyhlášky o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění SR, rozpočtů SF, rozpočtů ÚSC, rozpočtů DSO a rozpočtů RRRS,
 • zajišťuje souhrnně agendu státních záruk (požadavky na poskytnutí státní záruky, příprava dokumentace, úhrady a plnění závazku dlužníka, opodstatněnost realizace záruky a její rozpočtování, podklady pro uvolňování finančních prostředků, správa pohledávek) a vede evidenci správních poplatků z poskytnutých záruk,
 • zajišťuje agendu související s majetkovou újmou bank v souvislosti s dříve poskytnutými zvýhodněnými úvěry (IBV a půjčky mladým manželům), včetně přípravy a vyhodnocování příslušných dohod s těmito bankami a agendu související se státními příspěvky k půjčkám mladým manželům.