Novinky

oddělení 7304 - Regulace povinného auditu

Zkoumá problematiku v oblasti povinného auditu, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti, ...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti povinného auditu, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • zpracovává s ohledem na mezinárodní systémy a právo Evropské unie koncepci dalšího vývoje v oblasti povinného auditu,
 • na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti povinného auditu zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace v oblasti povinného auditu,
 • na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti povinného auditu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovává legislativní návrhy v oblasti povinného auditu,
 • zajišťuje projednání legislativních návrhů v oblasti povinného auditu ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti povinného auditu s právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti povinného auditu a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
 • zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních auditorských standardů a vývojových tendencí v oblasti povinného auditu,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti v oblasti povinného auditu a regulace činnosti účetních,
 • připravuje ve spolupráci s odborem Finanční podklady ke schválení dotace ze státního rozpočtu pro Radu pro veřejný dohled nad auditem,
 • zpracovává podklady pro schválení rozpočtu Rady pro veřejný dohled nad auditem,
 • vede správní řízení a zpracovává rozhodnutí o poskytnutí dotace Radě pro veřejný dohled nad auditem,
 • zabezpečuje zpracování podkladů ve věci jmenování, popř. odvolání členů prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem,
 • tvoří koncepce dalšího vývoje v oblasti regulace činnosti účetních,
 • spolupracuje s oddělením Správní řízení v oblasti hazardu při posuzování naplnění podmínek pro vydání, změnu nebo zrušení základního povolení.