Novinky

oddělení 7302 - Regulace hazardu

Zkoumá problematiku v oblasti hazardních her, analyzuje stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti, zpracovává koncepci dalšího vývoje v oblasti hazardních her a na jejím základě zpracovává věcná řešení včetně věcných záměrů a hodnocení dopadu regulace...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti hazardních her, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • zpracovává koncepci dalšího vývoje v oblasti hazardních her,
 • na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti hazardních her zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace v oblasti hazardních her,
 • na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti hazardních her a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti hazardních her,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti hazardních her ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti hazardních her s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti hazardních her a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti hazardních her (GREF aj.),
 • posuzuje návrhy a projekty nových druhů hazardních her, včetně jejich odborného zařazení pro rozhodování o základním povolení a stanovení podmínek pro jejich provozování,
 • vytváří základní koncepci a metodiku systému státního dozoru nad hazardními hrami, včetně vytváření metodiky pro pověřené osoby na úseku osvědčování technických parametrů pro provoz hazardních her a vytváření metodiky pro obce a kraje ve věci ohlášení hazardní hry a vedení správních řízení o vydání povolení k umístění herního prostoru,
 • spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti hazardních her,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury, provádí analýzy a spolupracuje s jinými orgány, institucemi i mezinárodními (GREF aj.) a odbornou veřejností či subjekty v oblasti hazardních her včetně oblastí souvisejících,
 • provádí analytickou a rozborovou činnost, zpracovává ekonomické přehledy provozování hazardních her,
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb., podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a náležitostí uvedených v ohlášení,
 • vykonává dozor nad plněním povinností pověřených osob v oblasti technických náležitostí hazardních her,
 • vede kontrolní řízení dle zákona č. 255/2012 Sb.,
 • vykonává odborný dohled nad nastavenými kontrolními mechanismy a postupy uplatňovanými orgány celní správy při výkonu státního dozoru,
 • vypracovává a podává ve spolupráci s odborem Legislativa a sporné agendy trestní oznámení učiněná na úrovni ministerstva týkající se neoprávněného provozování hazardních her podle § 252 zákona č. 40/2009 Sb. a zasílá rovněž tato oznámení na vědomí oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství za účelem jejich evidence,
 • komunikuje s Policií ČR, celní správou a dalšími zainteresovanými státními složkami ve věci postihu nelegálního provozování hazardních her,
 • navrhuje systémová opatření ke zvýšení racionalizace a efektivity kontrolních postupů při zajišťování výkonu státního dozoru nad hazardními hrami orgány celní správy,
 • spravuje informační systém pro provozování hazardních her,
 • vede rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,
 • vede seznam nepovolených internetových her.