Novinky

oddělení 7301 - Procesní agendy a regulace daňového poradenství a FKSP

Zkoumá problematiku v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů) a FKSP, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů)a FKSP, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů) a FKSP,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů) a FKSP,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovává legislativní návrhy v oblasti FKSP,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva a svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace příjmových daní),
 • zajišťuje projednání legislativních návrhů v oblasti FKSP ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v pracovních komisích LRVa popř. v LRV a ve vládě,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva a svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů) ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů) a FKSP s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti daňového poradenství, svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů)a FKSP a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů) a FKSP,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva a svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů),
 • spolupracuje s GFŘ a GŘC na přípravě tiskopisů v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva a svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů)
 • spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů) a FKSP, včetně oblastí souvisejících,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány a institucemi či subjekty v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend v působnosti odboru (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů) a FKSP, včetně oblastí souvisejících,
 • plní povinnosti a uplatňuje práva ministerstva, které vyplývají ze zákona upravujícího daňové poradenství