Novinky

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Odbor zkoumá problematiku v oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů ve spolupráci s odborem Příjmové daně), FKSP a hazardních her, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření.

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti daňového poradenství, v oblasti regulace činnosti auditorů, zejména pokud jde o ověřování účetních závěrek (dále jen „povinný audit“), veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů ve spolupráci s odborem Příjmové daně), FKSP a regulace hazardních her a daně z hazardních her, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a k jejímu dalšímu zefektivňování. Zpracovává koncepci dalšího vývoje v oblasti daňového poradenství, povinného auditu, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů), FKSP a hazardních her. Z pohledu veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů) a daně z hazardních her se spolupodílí na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a na analýzách daňových příjmů. V oblasti daňového poradenství, veřejných pojistných v gesci ministerstva, svodných procesních agend (např. evidence tržeb a elektronizace daní z příjmů), FKSP a hazardních her zodpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zajišťuje soulad právních předpisů v působnosti odboru s právem EU. V oblasti povinného auditu zpracovává legislativní návrhy a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu. Rozhoduje ve správních řízeních ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., vyjma těch, které náleží do kompetence odboru Správní činnosti. Zabezpečuje analytickou činnost v oblasti své působnosti. Vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb., podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního prostoru a náležitostí uvedených v ohlášení a rámcově metodicky usměrňuje orgány celní správy při výkonu státního dozoru nad dodržováním zákona č. 202/1990 Sb. a zákona č. 186/2016 Sb. provozovateli hazardních her, včetně metodické pomoci krajským úřadům, obcím a autorizovaným osobám v rozsahu své působnosti. Zabezpečuje základní metodickou činnost v rozsahu věcné působnosti odboru. Sleduje vývoj a zavádění nových trendů a technologií souvisejících s věcnou působností odboru a využívá jich při své činnosti, včetně zpracování a aplikace podmínek povolování hazardních her či v rámci procesu elektronizace daní z příjmu. V rámci ministerstva zajišťuje agendu související s vypracováváním a podáváním trestních oznámení učiněných na úrovni ministerstva týkajících se neoprávněného provozování hazardních her. Rozhoduje ve správním řízení o zapsání internetové stránky obsahující nepovolenou hazardní hru na seznam nepovolených internetových her. Vede rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a seznam nepovolených internetových her. Spravuje informační systém pro provozování hazardních her. Vede správní řízení ve věci poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR podle zákona č. 218/2000 Sb. Radě pro veřejný dohled nad auditem.