Novinky

oddělení 3903 - Správní činnosti v oblasti poplatků

Zkoumá problematiku v oblasti místních, správních a soudních poplatků a v oblasti výkonu správy poplatků a metodického řízení v oblasti poplatků...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti místních, správních a soudních poplatků a v oblasti výkonu správy poplatků a metodického řízení v oblasti poplatků, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti místních, správních a soudních poplatků a z hlediska oblasti výkonu a metodického řízení poplatků,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti místních, správních a soudních poplatků a zpracovává koncepci daňové politiky v oblasti výkonu a metodického řízení poplatků,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti místních, správních a soudních poplatků,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti místních, správních a soudních poplatků ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti místních, správních a soudních poplatků s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti místních, správních a soudních poplatků a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti ,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti místních, správních a soudních poplatků,
 • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu prvního stupně v oblasti poplatků, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
 • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného jiným orgánům v oblasti poplatků, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
 • metodicky řídí výkon správy poplatků,
 • podává vysvětlení právní úpravy institutu obecně závazných vyhlášek vydávaných v samostatné působnosti obcemi na základě zmocňovacích ustanovení zákona upravujícího místní poplatky,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti výkonu a metodického řízení poplatků včetně oblastí souvisejících,
 • odborně zajišťuje konání zkoušek odborné způsobilosti úředních osob územních samosprávných celků v oblasti místních a správních poplatků.
 • kontroluje výkon přenesené působnosti orgánů kraje na úseku místních poplatků,
 • spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti místních, správních a soudních poplatků