Novinky

oddělení 3902 - Správní činnosti v oblasti celnictví a hazardních her

Zkoumá problematiku v oblasti výkonu správy daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění a metodického řízení v oblasti daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy ...

ilustrace
  • zkoumá problematiku v oblasti výkonu správy daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění a metodického řízení v oblasti daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
  • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti výkonu a metodického řízení daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány, na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky státu v oblasti výkonu a metodického řízení daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
  • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky státu v oblasti výkonu a metodického řízení daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
  • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu prvního stupně v oblasti daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
  • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného GFŘ,GŘC a FAÚ, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
  • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného jiným orgánům v oblasti daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti jiných orgánů, než orgánů finanční správy nebo orgánů celní správy, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
  • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy,
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti výkonu a metodického řízení daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány včetně souvisejících s oblastí výkonu a metodického řízení daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
  • v oblasti hazardních her projednává přestupky pověřených osob, poskytovatelů připojení k internetu na území ČR a poskytovatelů platebních služeb,
  • v rámci sekce Daně a cla koordinuje vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a z hlediska tohoto zákona schvaluje výstupy jednotlivých útvarů sekce Daně a cla adresované útvaru ministerstva příslušnému ke konečnému vyřízení věci.