Novinky

oddělení 3902 - Správní činnosti v oblasti celnictví

Provádí správní řízení v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění spravovaných orgány Celní správy ČR, zejména vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím GŘC vydaným v daňovém řízení...

ilustrace
  • zkoumá problematiku v oblasti výkonu a metodického řízení správy daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
  • spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti výkonu a metodického řízení správy daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
  • zpracovává koncepci fiskální politiky státu v oblasti výkonu a metodického řízení správy daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
  • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného GŘC, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
  • dohlíží na metodické postupy orgánů celní správy a ve spolupráci s příslušnými útvary sekce Daně a cla metodicky řídí GŘC v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů celní správy a účastní se jeho metodických porad, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
  • ve spolupráci s oddělením 3901 koordinuje stanoviska orgánů finanční správy a orgánů celní správy, pokud se v téže věci liší,
  • zpracovává stanoviska v oblasti výkonu a metodického řízení správy daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti výkonu a metodického řízení správy daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
  • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí výkonu a metodického řízení správy daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány.