Novinky

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Zkoumá problematiku v oblasti výkonu správy daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění a metodického řízení v oblasti daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, ...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti výkonu správy daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění a metodického řízení v oblasti daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s odboremStrategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti výkonu a metodického řízení daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky státu v oblasti výkonu a metodického řízení daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
 • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu prvního stupně v oblasti daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
 • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného GFŘ, GŘC a FAÚ, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
 • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného jiným orgánům v oblasti daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti jiných orgánů, než orgánů finanční správy nebo orgánů celní správy, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti výkonu a metodického řízení daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány včetně těch, které souvisejí s oblastí výkonu a metodického řízení daní, cel a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční a celní správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
 • projednává přestupky v oblasti internetových hazardních her
 • v rámci sekce Daně a cla koordinuje vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a z hlediska tohoto zákona schvaluje výstupy jednotlivých útvarů sekce Daně a cla adresované útvaru ministerstva příslušnému ke konečnému vyřízení věci,
 • navrhuje vzory a zajišťuje vydávání, distribuci a likvidaci daňových tiskopisů a šablon, stvrzenek na pokuty a příkazových bloků a metodicky řídí postupy v této oblasti,
 • zajišťuje vydávání, distribuci a likvidaci kolkových známek a metodicky řídí postupy v této oblasti,
 • zajišťuje redakci, korekturu a distribuci Finančního zpravodaje,
 • zajišťuje evidenci pokynů řady D a řady MF