Novinky

oddělení 3901 - Správní činnosti v oblasti daní

Provádí správní řízení v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění spravovaných orgány Finanční správy ČR, zejména vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím GFŘ, vydaným v daňovém řízení...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti výkonu správy daní a metodického řízení v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti výkonu správy daní a metodického řízení v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky státu v oblasti výkonu správy daní a metodického řízení v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
 • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného GFŘ, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
 • vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného jiným orgánům v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti jiných orgánů, než orgánů finanční správy nebo orgánů celní správy, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční správy a ve spolupráci s příslušnými útvary sekce Daně a cla metodicky řídí GFŘ v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy a účastní se jeho metodických porad, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar,
 • ve spolupráci s oddělením 3902 koordinuje stanoviska orgánů finanční správy a orgánů celní správy, pokud se v téže věci liší,
 • zpracovává stanoviska v oblasti výkonu a metodického řízení správy daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti výkonu správy daní a metodického řízení v oblasti daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí výkonu a metodického řízení správy daní a jiných obdobných peněžitých plnění v působnosti orgánů finanční správy, a jiných působností vykonávaných těmito orgány,
 • navrhuje vzory a zajišťuje vydávání, distribuci a likvidaci daňových tiskopisů a šablon, stvrzenek na pokuty a pokutových bloků a metodicky řídí postupy v této oblasti,
 • zajišťuje vydávání, distribuci a likvidaci kolkových známek a metodicky řídí postupy v této oblasti.