Novinky

oddělení 3401 - Právní a metodické

Zkoumá problematiku v oblasti hazardních her, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti hazardních her, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • zpracovává koncepci dalšího vývoje v oblasti hazardních her,
 • na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti hazardních her zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace v oblasti hazardních her,
 • na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti hazardních her a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti hazardních her,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti hazardních her ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti hazardních her s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti hazardních her a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti hazardních her (GREF aj.).
 • posuzuje návrhy a projekty nových druhů hazardních her, včetně jejich odborného zařazení pro rozhodování o základním povolení a stanovení podmínek pro jejich provozování,
 • vytváří základní koncepci a metodiku systému státního dozoru nad hazardními hrami, včetně vytváření metodiky pro pověřené osoby na úseku osvědčování technických parametrů pro provoz hazardních her a vytváření metodiky pro obce a kraje ve věci ohlášení hazardní hry a vedení správních řízení o vydání povolení k umístění herního prostoru,
 • zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost rozkladové komise pro řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech působnosti odboru,
 • spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti hazardních her,
  m) získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti hazardních her včetně oblastí souvisejících