Novinky

oddělení 3204 - Legislativa příjmových daní

Zkoumá problematiku v oblasti legislativy příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti...

ilustrace
  • zkoumá problematiku v oblasti legislativy daní z příjmů, veřejných pojistných v gesci ministerstva a elektronizace daní z příjmů (dále jen „příjmové daně“), v oblasti evidence tržeb, účetnictví a regulace daňového poradenství, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinace výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
  • spolupracuje na zpracování koncepce daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu, koncepce dalšího vývoje v oblasti účetnictví a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti příjmových daní, evidence tržeb, účetnictví a daňového poradenství s odborem Příjmové daně, odborem Procesní agendy a regulace hazardu, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem,
  • na základě koncepce fiskální politiky státu, koncepce dalšího vývoje v oblasti účetnictví a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odborem Příjmové daně, odborem Procesní agendy a regulace hazardu, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem zpracovává legislativní návrhy v oblasti příjmových daní, evidence tržeb, účetnictví a daňového poradenství,
  • zajišťuje ve spolupráci s odborem Příjmové daně, odborem Procesní agendy a regulace hazardu, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem projednání legislativních návrhů v oblasti příjmových daní, evidence tržeb, účetnictví a daňového poradenství ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
  • ve spolupráci s odborem Příjmové daně a odborem Procesní agendy a regulace hazardu zpracovává stanoviska z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti příjmových daní, evidence tržeb, účetnictví a daňového poradenství,
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti legislativy příjmových daní, evidence tržeb, účetnictví a daňového poradenství včetně oblastí souvisejících.