Novinky

oddělení 3204 - Legislativa daní z příjmů a veřejných pojistných

Zkoumá problematiku v oblasti legislativy daní z příjmů a veřejných pojistných, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti legislativy daní z příjmů a elektronické evidence tržeb a v oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • koordinuje legislativu v oblasti daní z příjmů, veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy a elektronické evidence tržeb z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu z hlediska oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy,
 • spolupracuje na zpracování koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti daní z příjmů a elektronické evidence tržeb s odbory Daně z příjmů a Účetnictví,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odbory Daně z příjmů a Účetnictví, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem zpracovává legislativní návrhy v oblasti daní z příjmů, veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy a elektronické evidence tržeb,
 • zajišťuje ve spolupráci s odbory Daně z příjmů a Účetnictví nebo jiným příslušným útvarem projednání legislativních návrhů v oblasti daní z příjmů, veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy a elektronické evidence tržeb ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy vypracovaných orgány EU a podílí se na jejich prezentaci v orgánech EU,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční správy a spolupracuje s odborem Správní činnosti na metodickém řízení GFŘ a s GFŘ na přípravě tiskopisů v oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy,
 • zpracovává stanoviska z hlediska legislativy a ve spolupráci s odbory Daně z příjmů a Účetnictví rovněž složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti legislativy daní z příjmů a elektronické evidence tržeb a stanoviska v oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti legislativy daní z příjmů a elektronické evidence tržeb a v oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí legislativy daní z příjmů a elektronické evidence tržeb a v oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy.