Novinky

oddělení 3203 - Legislativa správy daní a celnictví

Zkoumá problematiku v oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti...

ilustrace
  • zkoumá problematiku v oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinace výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
  • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
  • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
  • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovává legislativní návrhy v oblasti správy daní, celnictví a organizace, řízení a působnosti orgánů finanční a celní správy,
  • zajišťuje projednání legislativních návrhů v oblasti správy daní, celnictví a organizace, řízení a působnosti orgánů finanční a celní správy ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
  • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti správy daní a celnictví s právem EU,
  • zajišťuje notifikační proces v oblasti správy daní a celnictví a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
  • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
  • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy a spolupracuje s GFŘ a GŘC na přípravě tiskopisů v oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy včetně oblastí souvisejících.