Novinky

oddělení 3203 - Legislativa správy daní a působnosti finanční a celní správy

Zkoumá problematiku v oblasti správy daní, v oblasti mezinárodní spolupráce ve správě daní, v oblasti organizace a řízení finanční a celní správy a v oblasti celnictví, vyjma spotřebních a energetických daní...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • koordinuje legislativu v oblasti správy daní, celnictví a organizace, řízení a působnosti orgánů finanční a celní správy z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu z hlediska oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti správy daní a spolu s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy v oblasti celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
 • spolupracuje na zpracování koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní, celnictví a organizace a řízení orgánů finanční a celní správy s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy nebo jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem zpracovává legislativní návrhy v oblasti správy daní, celnictví a organizace, řízení a působnosti orgánů finanční a celní správy,
 • zajišťuje ve spolupráci s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem projednání legislativních návrhů v oblasti správy daní, celnictví a organizace, řízení a působnosti orgánů finanční a celní správy ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti správy daní a spolu s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy nebo jiným orgánem v oblasti celnictví s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti správy daní a spolu s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy nebo jiným orgánem v oblasti celnictví a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti správy daní a spolu s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy nebo jiným orgánem v oblasti celnictví vypracovaných orgány EU a podílí se na jejich prezentaci v orgánech EU,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti správy daní a spolu s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy nebo jiným orgánem v oblasti celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy a spolupracuje s odborem Správní činnosti na metodickém řízení GFŘ a GŘC a s GFŘ a GŘC na přípravě tiskopisů v oblasti správy daní a celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
 • zpracovává stanoviska v oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí správy daní, celnictví a organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy.