Novinky

oddělení 3202 - Legislativa nepřímých daní

Zkoumá problematiku legislativy nepřímých daní a daně z finančních transakcí, legislativy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a legislativy uplatňování mezinárodních sankcí ...

ilustrace
  • zkoumá problematiku legislativy nepřímých daní a daně z finančních transakcí, legislativy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a legislativy uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a opatření proti terorismu a analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti; včetně koordinace výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
  • spolupracuje na zpracování koncepce daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti nepřímých daní, a daně z finančních transakcí, v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a opatření proti terorismu s odborem Nepřímé daně nebo s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy,
  • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odborem Nepřímé daně nebo odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy zpracovává legislativní návrhy v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí, v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a opatření proti terorismu,
  • zajišťuje ve spolupráci s odborem Nepřímé daně nebo odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy projednání legislativních návrhů v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí, v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a opatření proti terorismu ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
  • ve spolupráci s odborem Nepřímé daně nebo odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy zpracovává stanoviska z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti nepřímých daní a daně z finančních transakcí, v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a opatření proti terorismu
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány a institucemi či subjekty v oblasti legislativy nepřímých daní a daně z finančních transakcí, legislativy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a legislativy uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a opatření proti terorismu včetně oblastí souvisejících.