Novinky

oddělení 3201 - Obecná daňová legislativa

Zkoumá problematiku v oblasti obecné legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, včetně veřejných pojistných a cel (daňové právo), analyzuje stávající stav...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti obecné legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, v oblasti legislativy majetkových daní, daně silniční a poplatků a v oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • koordinuje legislativu v oblasti daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
 • poskytuje ostatním oddělením odboru Daňová legislativa podporu v oblasti obecné legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • stanoví jednotné legislativně-technické, systematické a jiné formální postupy tvorby právních předpisů v oblasti daní, poplatků, jiných obdobných peněžitých plnění, a to v průběhu celého legislativního procesu,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu z hlediska oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům,
 • spolupracuje na zpracování koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti majetkových daní, daně silniční, poplatků a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům s odborem Majetkové daně, daň silniční a oceňování, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem,
 • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovaných odborem Majetkové daně, daň silniční a oceňování, jiným příslušným útvarem nebo jiným orgánem zpracovává legislativní návrhy v oblasti majetkových daní, daně silniční, daně z hazardních her, poplatků a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům,
 • zajišťuje ve spolupráci s odborem Majetkové daně, daň silniční a oceňování nebo jiným příslušným útvarem projednání legislativních návrhů v oblasti majetkových daní, daně silniční, daně z hazardních her, poplatků a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům, s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům vypracovaných orgány EU a podílí se na jejich prezentaci v orgánech EU,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční správy a spolupracuje s odborem Správní činnosti na metodickém řízení GFŘ a s GFŘ na přípravě tiskopisů v oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům,
 • zpracovává stanoviska z hlediska legislativy a ve spolupráci s odborem Majetkové daně, daň silniční a oceňování rovněž složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti majetkových daní, daně silniční, poplatků a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a stanoviska v oblasti obecné legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a v oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti obecné legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, v oblasti legislativy majetkových daní, daně silniční a poplatků a v oblasti daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí legislativy majetkových daní, daně silniční, poplatků a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům a s oblastí obecné legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a s oblastí daně z hazardních her a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům.