Novinky

oddělení 2503 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Zkoumá problematiku v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a problematiku v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a problematiku v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • v rámci působnosti útvarů sekce Daně a cla koordinuje mezinárodní vztahy a další aspekty činnosti těchto útvarů ve vztahu k zahraničí,
 • zpracovává koncepci dalšího vývoje daňové politiky a v oblasti mezinárodní spolupráce, správy daní a v oblasti celnictví,
 • tvoří koncepci přípravy a sjednávání mezinárodních smluv v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví, a mezinárodních smluv v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu, včetně protokolů k nim,
 • připravuje a sjednává smlouvy v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní, včetně protokolů k nim, zajišťuje ve spolupráci s GŘC úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv v oblasti celnictví, včetně protokolů k nim, zajišťuje ve spolupráci s FAÚ úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu, včetně protokolů k nim, zajišťuje v rámci těchto smluv a protokolů vnitrostátní projednávání a legislativní proces spojený s jejich vstupem v účinnost,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví,
 • na základě koncepce dalšího vývoje politiky zabránění zneužití finančního systému ČR k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovává koncepci a věcná řešení, včetně věcných opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví, a legislativních návrhů v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a právních předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu s právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a notifikační proces v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
 • koordinuje a podílí se ve spolupráci na zpracování rámcových pozic ČR a instrukcí pro jednání v oblasti daní vypracovaných příslušnými útvary k návrhům legislativní i nelegislativní povahy, projednávaných v rámci EU,
 • zabezpečuje agendu sekretariátu pro Resortní koordinační podskupinu pro oblast daní,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy a FAÚ a spolupracuje s GFŘ, GŘC a FAÚ na přípravě tiskopisů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a tiskopisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu,
 • spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v a oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu včetně oblastí souvisejících,
 • pověřuje orgány finanční a celní správy jednáním v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví.