Novinky

oddělení 2502 - Koncepce daňové politiky

Zkoumá problematiku v oblasti činnosti orgánů finanční a celní správy, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti...

ilustrace
 • zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu z hlediska obecné daňové politiky a daňové soustavy jako celku a transformuje ji do koncepce dalšího vývoje daňové politiky,
 • zpracovává koncepci dalšího vývoje politiky zabránění zneužití finančního systému ČR k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zpracovává ve spolupráci s příslušnými útvary sekce Daně a cla koncepci dalšího vývoje daňové politiky a daňové soustavy jako celku,
 • podílí se na analýzách daňových příjmů z hlediska správy daní a v oblasti celnictví, a z hlediska oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a v oblasti centrální evidence účtů,
 • zkoumá problematiku v oblasti činnosti orgánů finanční a celní správy a FAÚ, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • podílí se na monitorování a kvantifikaci plnění příjmů veřejných rozpočtů,
 • podílí se na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti činnosti orgánů finanční a celní správy a FAÚ,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky státu v oblasti činnosti orgánů finanční a celní správy a FAÚ,
 • vykonává ve vztahu k FAÚ a orgánům finanční a celní správy funkci gesčního útvaru, pokud ji nevykonává jiný útvar,
 • zodpovídá za svodné zpracování Zprávy o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky na základě Informace o činnosti Finanční správy České republiky a Informace o činnosti Celní správy České republiky,
 • vykonává koordinační funkci řízení projektů v rámci sekce Daně a cla, poskytuje konzultační podporu v oblasti řízení projektů,
 • zabezpečuje agendu správce rozpočtové položky související s centrální evidencí účtů a kontaktu s FAÚ pro otázky centrální evidence účtů,
 • zajišťuje plnění úkolů informačního centra pro FS, CS a FAÚ,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech mezinárodních subjektů a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti obecné daňové politiky a daňové soustavy jako celku a průřezových témat dotýkajících se příslušných resortních organizací a dalších ústředních orgánů státní správy,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti obecné daňové politiky a daňové soustavy jako celku