Novinky

oddělení 2501 - Daňové analýzy

Zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu z hlediska celkových daňových příjmů a transformuje ji do koncepce dalšího vývoje daňové politiky, ...

ilustrace
 • zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu z hlediska celkových daňových příjmů a transformuje ji do koncepce dalšího vývoje daňové politiky,
 • zkoumá problematiku v oblasti obecné daňové politiky a daňové soustavy jako celku se zaměřením na daňové příjmy veřejných rozpočtů, analyzuje stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • zpracovává simulace rozpočtových dopadů koncepcí daňové politiky,
 • vypracovává krátkodobé odhady a střednědobý výhled výše daňových příjmů,
 • předkládá souhrnné podklady o daňových příjmech pro potřeby sestavení návrhu SR a SZÚ,
 • podílí se na monitorování a kvantifikaci plnění příjmů veřejných rozpočtů,
 • zabezpečuje v oblasti daňových příjmů zpracování údajů podle mezinárodních standardů a udržuje příslušnou datovou základnu,
 • v souvislosti s požadavky vyplývajícími ze směrnice Rady 2011/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, zpracovává odhady a vypracovává metodiku výpočtu dopadů daňových úlev na příjmy vládního sektoru,
 • zodpovídá za zpracování výkazu základu harmonizovaného zdroje ES založeného na DPH, ve spolupráci s ČSÚ, MD a MV,
 • podílí se na střednědobém rozpočtovém výhledu vlastních zdrojů ES za oblast vlastního zdroje založeného na DPH,
 • zodpovídá za zpracování komentářů k případným připomínkám ze strany EK Generálního ředitelství Rozpočet ve spolupráci s ČSÚ, MD a MV,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech mezinárodních subjektů a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti daňových příjmů veřejných rozpočtů,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti daňových příjmů veřejných rozpočtů.