Novinky

odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Odbor zkoumá problematiku daňové soustavy, správy daní a cel, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí ...

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku daňové soustavy, správy daní a cel, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a centrální evidence účtů jako celku, zejména s akcentem na daňové příjmy veřejných rozpočtů a na mezinárodní spolupráci. Analyzuje stávající stav daňové politiky, politiky zabránění zneužití finančního systému ČR k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stav a finanční a celní správy a FAÚ a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému a systému zabránění zneužití finančního systému ČR k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zpracovává koncepci daňové politiky státu v oblasti obecné daňové politiky a transformuje ji do nástrojů koncepce dalšího vývoje daňové politiky. Zpracovává koncepci dalšího vývoje politiky zabránění zneužití finančního systému ČR k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zpracovává koncepci dalšího vývoje finanční a celní správy a FAÚ. Předkládá podklady potřebné pro sestavení návrhu SR a SZÚ. Zodpovídá za zpracování simulací rozpočtových dopadů koncepcí daňové politiky. Vypracovává krátkodobé odhady a střednědobý výhled výše daňových příjmů. Zabezpečuje v oblasti daňových příjmů zpracování údajů podle mezinárodních standardů a udržuje příslušnou datovou základnu. Zodpovídá za zpracování výkazu základu harmonizovaného zdroje ES založeného na DPH. V rámci působnosti útvarů sekce Daně a cla koordinuje mezinárodní vztahy. Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z členství ČR v EU a OECD v souvislosti s iniciativami v oblasti mezinárodní daňové spolupráce a dalších oblastech směřujících proti daňovým únikům a rozrušování základu daně z příjmů (v úzké spolupráci s odborem Příjmové daně), a navrhuje přiměřená řešení k promítnutí existujících výzev odsouhlasených na úrovni dotčených mezinárodních organizací do daňového systému ČR. Zajišťuje horizontální koordinaci agend EU a OECD v daňové oblasti. Zajišťuje transpozici směrnic, promítnutí dalších právních předpisů EU a mezinárodně právních závazků v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a při zdaňování příjmů z úspor, v oblasti vymáhání některých finančních pohledávek a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a centrální evidence účtů. . Provádí analýzu a zpracovává koncepci mezinárodní daňové a celní spolupráce, s výjimkou spotřebních a energetických daní, a analýzu a koncepci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a centrální evidence účtů, včetně sjednávání mezinárodních smluv. Vykonává ve vztahu k FAÚ a orgánům finanční a celní správy funkci gesčního útvaru, pokud ji nevykonává jiný útvar. V rámci působnosti útvarů sekce Daně a cla koordinuje mezinárodní spolupráci v oblasti správy daní a celnictví a další aspekty činnosti těchto útvarů ve vztahu k zahraničí; působnost v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správ\ daní a v oblasti celnictví vykonává, pokud ji nevykonává jiný útvar sekce Daně a cla.