Novinky

odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Odbor zkoumá problematiku daňové soustavy, správy daní a cel, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí ...

ilustrace

Zodpovídá za zpracování výkazu základu harmonizovaného zdroje ES založeného na DPH. V rámci působnosti útvarů sekce Daně a cla koordinuje mezinárodní vztahy. Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z členství ČR v EU a OECD v souvislosti s iniciativami v oblasti mezinárodní daňové spolupráce a dalších oblastech směřujících proti daňovým únikům a rozrušování základu daně z příjmů (v úzké spolupráci s odborem Daně z příjmů a účetnictví), a navrhuje přiměřená řešení k promítnutí existujících výzev odsouhlasených na úrovni dotčených mezinárodních organizací do daňového systému ČR. Zajišťuje horizontální koordinaci agend EU a OECD v daňové oblasti. Zajišťuje transpozici směrnic, promítnutí dalších právních předpisů EU a mezinárodně právních závazků v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a při zdaňování příjmů z úspor, v oblasti vymáhání některých finančních pohledávek a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a centrální evidence účtů. Provádí analýzu a zpracovává koncepci mezinárodní daňové a celní spolupráce, s výjimkou spotřebních a energetických daní, a analýzu a koncepci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a centrální evidence účtů, včetně sjednávání mezinárodních smluv. Vykonává ve vztahu k FAÚ a orgánům finanční a celní správy funkci gesčního útvaru, pokud ji nevykonává jiný útvar. V rámci působnosti útvarů sekce Daně a cla koordinuje mezinárodní spolupráci v oblasti správy daní a celnictví a další aspekty činnosti těchto útvarů ve vztahu k zahraničí; působnost v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví vykonává, pokud ji nevykonává jiný útvar sekce Daně a cla. Odbor zkoumá a i meziresortně koordinuje problematiku ESG investic, Zelené dohody pro Evropu a Taxonomie. Ve spolupráci zejména s odborem Rozpočtová politika společensky významných odvětví, Rozpočtová politika strategických odvětví, Řízení státního dluhu a finančního majetku a  Finanční trhy II a jinými dotčenými resorty připravuje národní strategii v oblasti ESG  investic. Řídí a systémově koordinuje přípravu zástupců ministerstva na jednání v oblasti ESG investic, Zelené dohody a Taxonomie. Koordinuje a ve spolupráci zejména s odborem Rozpočtová politika společensky významných odvětví, Rozpočtová politika strategických odvětví, Řízení státního dluhu a finančního majetku a  Finanční trhy II, se podílí na zajištění povinností ČR v rámci příslušných pracovních skupin EU, a to i v gesci jiných resortů. Koordinuje přípravu pozice ČR týkající se ESG investic, Zelené dohody pro Evropu a Taxonomie a přípravu souvisejících dokumentů. Koordinuje sledování a analýzu fungování implementace ESG investic.