Novinky

oddělení 1801 - Daň z přidané hodnoty

Zkoumá problematiku v oblasti DPH a daně z finančních transakcí, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti...

ilustrace
 1. zkoumá problematiku v oblasti DPH, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 2. spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti DPH,
 3. na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti DPH,
 4. na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti DPH,
 5. spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti DPH ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 6. zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti DPH s právem EU, zajišťuje notifikační proces v oblasti DPH a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
 7. zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti DPH,
 8. dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy a spolupracuje s GFŘ a GŘC na přípravě tiskopisů v oblasti DPH,
 9. spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti DPH,
 10. získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti DPH včetně oblastí souvisejících,
 11. postupuje dle písm. a) až j) u daně z finančních transakcí