Novinky

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Zkoumá problematiku mezinárodních daňových vztahů v oblasti daní z příjmů, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu z hlediska oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na tvorbě koncepce přípravy a sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, včetně protokolů k nim,
 • připravuje a sjednává smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, včetně protokolů k nim, zajišťuje v rámci těchto smluv a protokolů vnitrostátní projednávání a legislativní proces spojený s jejich vstupem v účinnost,
 • zpracovává koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti z hlediska překážek obchodu na vnitřním trhu EU,
 • zpracovává pozice ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů vypracovaných orgány EU a podílí se na jejich prezentaci v orgánech EU,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční správy a spolupracuje s odborem Správní činnosti na metodickém řízení GFŘ a s GFŘ na přípravě tiskopisů v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů,
 • zpracovává stanoviska v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí mezinárodního zdaňování daní z příjmů,
 • posuzuje a řeší spory a nesrovnalosti v oblasti mezinárodního dvojího zdanění a interpretace mezinárodních daňových smluv v oblasti daní z příjmů.