Novinky

oddělení 1504 - Účetnictví podnikatelů

Zkoumá problematiku v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti, ...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • zpracovává s ohledem na mezinárodní systémy a právo Evropské unie koncepci dalšího vývoje v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací s právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních účetních standardů a vývojových tendencí v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • stanoví pro podnikatele a neziskové organizace směrné účtové osnovy, uspořádání a označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, pravidla zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy, účetní metody a jejich použití a metody pro provedení konsolidace účetních závěrek,
 • připravuje České účetní standardy nebo jejich části týkající se účetnictví podnikatelů a neziskových organizací,
 • zajišťuje vedení registru vydaných Českých účetních standardů v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskových organizací a jejich zveřejnění,
 • zajišťuje činnost Resortní koordinační podskupiny pro účetnictví a audit a koordinuje zpracování stanovisek pro jednání zástupců ČR v orgánech EU a mezinárodních institucí v oblasti účetnictví a zajišťuje jejich souhrnné zpracování