Novinky

oddělení 1503 - Mezinárodní zdaňování

Zkoumá problematiku v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
 • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci přípravy a sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, včetně protokolů k nim,
 • připravuje a sjednává návrhy smluv o zamezení dvojímu zdanění, včetně protokolů k nim, zajišťuje v rámci těchto smluv a protokolů vnitrostátní projednávání a legislativní proces spojený s jejich vstupem v účinnost,
 • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční správy a spolupracuje s GFŘ na přípravě tiskopisů v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování,
 • spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů z oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi či odbornou veřejností v oblasti mezinárodního zdaňování daní z příjmů a v oblasti mechanismů řešení daňových sporů v rámci mezinárodního zdaňování, včetně oblastí souvisejících,
 • posuzuje a řeší spory a nesrovnalosti a vykonává další působnosti ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v postavení správce daně v oblasti mezinárodního dvojího zdanění a interpretace mezinárodních daňových smluv v oblasti daní z příjmů