Novinky

oddělení 1502 - Daň z příjmů fyzických osob

Zkoumá problematiku v oblasti daně z příjmů fyzických osob, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému...

ilustrace
  • zkoumá problematiku v oblasti daně z příjmů fyzických osob, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
  • spolupracuje s odborem Strategie daňové politiky, spolupráce a správy na koncepci dalšího vývoje daňové politiky a analýzách daňových příjmů z hlediska oblasti daně z příjmů fyzických osob,
  • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
  • na základě koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
  • spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti daně z příjmů fyzických osob ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
  • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daně z příjmů fyzických osob s primárním a sekundárním právem EU, zajišťuje notifikační proces v oblasti daně z příjmů fyzických osob a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
  • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
  • dohlíží na metodické postupy orgánů Finanční správy České republiky (dále jen „finanční správa“) a spolupracuje s GFŘ na přípravě tiskopisů v oblasti daně z příjmů fyzických osob,
  • spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti daně z příjmů fyzických osob
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány a institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti daně z příjmů fyzických osob, včetně oblastí souvisejících