Novinky

oddělení 7503 - Účetní výkaznictví státu

Zabezpečuje procesy a jednotlivé fáze sestavování účetních výkazů za ČR při zpracování účetních výkazů dílčích konsolidačních celků státu a účetních jednotekah...

ilustrace
 • zabezpečuje procesy a jednotlivé fáze sestavování účetních výkazů za ČR při zpracování účetních výkazů dílčích konsolidačních celků státu a účetních jednotek,
 • sestavuje a uveřejňuje účetní výkazy za ČR na základě účetních výkazů konsolidovaných jednotek státu, zejména souhrnný výkaz majetku a závazků státu, souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu a přílohu,
 • vytváří prováděcí právní předpis v oblasti sestavení účetních výkazů za stát ČR a podílí se na tvorbě prováděcích právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru,
 • na základě svých zjištění ze zpracování účetních dat pro účely konsolidace, navrhuje změny právních předpisů a dává podněty útvarům provádějící kontrolu a to za účelem zvyšování kvality účetních výkazů,
 • v souladu s konsolidační vyhláškou státu vytváří metodické materiály určené konsolidovaným jednotkám státu s cílem zvyšovat validitu vykazovaných účetních dat,
 • zabezpečuje metodické a kvalitativně funkční úpravy, včetně úprav systémových pravidel kontroly účetních záznamů, IS pro sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu, navrhuje úpravy CSÚIS v rámci působnosti oddělení,
 • spolupracuje s příslušnými útvary na zabezpečení tvorby koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy IS v souvislosti se sestavováním účetních výkazů za ČR a při rozvoji IS a souvisejících testech spojených se sestavováním účetních výkazů za ČR,
 • zabezpečuje kontrolu účetních záznamů účetních jednotek a dílčích konsolidačních celků státu v rámci procesu účetní konsolidace státu ČR,
 • zabezpečuje tvorbu koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy v souvislosti s oblastí sestavování účetních výkazů za ČR,
 • spolupracuje v souvislosti se sestavováním účetních výkazů za stát ČR s příslušnými útvary ministerstva na vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb resortu ministerstva a jeho informační a komunikační infrastruktury, při koordinaci vývoje, provozu, inovacích a údržbě soustavy informačních a komunikačních systémů a podílí se na zajišťování jejich harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky ve funkční a metodické oblasti,
 • v souvislosti s požadavky vyplývající ze směrnice Rady 85/2011 EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, poskytuje informace o majetkových účastech držených v soukromých a veřejných společnostech a závazcích veřejných společností,
 • definuje požadavky na informační zdroje nutné pro rozbory hospodaření,
 • zpracovává a předává příslušnému odboru ČSÚ účetní záznamy za účetní jednotku MF podle dohody o poskytování dat mezi ministerstvem a ČSÚ.
 • provádí mimořádná šetření v ekonomické oblasti a zpracovává analýzy za jednotlivá účetní střediska i za účetní jednotku MF jako celek, dále za resorty, kapitoly a municipality,
 • interně ověřuje správnost zpracování účetních výkazů ministerstva za všechna účetní střediska účetní jednotky MF a účetních výkazů předávaných do CSÚIS