Novinky

odbor 75 - Výkaznictví státu

Odbor odpovídá za tvorbu koncepce v oblasti účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů, DSO a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „účetnictví veřejného sektoru“). ...

ilustrace

Odbor odpovídá za tvorbu koncepce v oblasti účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů, DSO a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „účetnictví veřejného sektoru“). Odbor zabezpečuje legislativní činnost v oblasti účetnictví veřejného sektoru včetně souvisejícího výkaznictví, zodpovídá za úpravy příslušných právních předpisů za účelem harmonizace účetnictví veřejného sektoru s mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor. Iniciuje změny a vyjadřuje se k návrhům jiných právních předpisů na základě koncepční a legislativní činnosti v oblasti působnosti odboru. Analyzuje regulatorní potřeby a závazky ČR, právo EU, mezinárodní účetní a auditorské standardy, vývojové tendence v oblasti účetnictví veřejného sektoru a zajištění informací pro potřeby státu a zajišťuje harmonizaci s právem EU. Zabezpečuje v rámci činností kompetenční centrum pomoc uživatelům IISSP v souvislosti s metodickou aplikací právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru, včetně zajištění informací pro potřeby státu.

Odbor plní funkci metodického garanta za oblast účetního výkaznictví státu. Tvoří koncepci a rozvojové směry účetního výkaznictví státu a účetní konsolidace státu včetně informačních systémů souvisejících se sestavováním účetních výkazů za ČR a jejich využití ve finančním řízení a kontrole veřejných financí. Plní funkci metodického garanta za rozbory hospodaření (reporting) v rámci veřejného sektoru a ministerstva. Zpracovává a poskytuje příslušným útvarům ministerstva výstupy rozborů hospodaření pro operativní a efektivní řízení a plánování veřejných financí a pro vyhodnocování hospodaření. Sestavuje účetní výkazy za ČR na konsolidované bázi a plní funkci věcného garanta právních předpisů v oblasti účetní konsolidace státu. Poskytuje metodickou podporu konsolidovaným jednotkám státu a dalším subjektům v rámci sestavování účetních výkazů za ČR. Zabezpečuje tvorbu koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy v souvislosti s oblastí sestavování účetních výkazů za stát ČR a oblastí účetního výkaznictví státu. Zabezpečuje funkci garanta skutečností zjišťovaných z účetnictví pro statistické výkaznictví ČSÚ za účetní jednotku MF.