Novinky

oddělení 6902 - Analýza nesrovnalostí

Využívá mezinárodních zkušeností a zejména dobrou praxi států EU a aplikuje je do národní koncepce metodických postupů řešení nesrovnalostí podle platné právní úpravy,...

ilustrace
  • využívá mezinárodních zkušeností a zejména dobrou praxi států EU a aplikuje je do národní koncepce metodických postupů řešení nesrovnalostí podle platné právní úpravy,
  • analyzuje a vyhodnocuje nahlášené či oznámené nesrovnalosti, provádí metodickou podporu pro jejich správné šetření a řešení za účelem odstranění jejich dopadu na veřejné rozpočty,
  • připravuje souhrnné informace o závažných zjištěních z provedených analýz nesrovnalostí a detekuje s nimi související znaky, které nasvědčují podvodnému jednání,
  • analyzuje prvotní zjištění a příčiny nesrovnalostí odhalené příslušnými správci veřejného rozpočtu v rámci financování úkolů veřejné správy na úrovni manažerské zodpovědnosti a při ověřování jejich výsledků auditory a auditorskými společnostmi; provádí dohled nad opatřeními přijatými k nápravě,
  • zabezpečuje vzdělávání v oblasti prevence vzniku nesrovnalostí a podvodů v souladu se zvláštním vnitřním předpisem ministerstva,
  • řeší vysoce specializované úkoly v souvislosti s nahlášeným odhalením a řešením nesrovnalostí; zajišťuje koordinaci agendy hlášení a oznámení odhalených nesrovnalostí při ověřování plnění veřejných rozpočtů,
  • podporuje harmonizaci a koordinaci metodologie v oblasti řešení nesrovnalostí a jejich dopadů, jakož i problematiku boje proti podvodnému jednání; podílí se na vypracování příslušných metodických pomůcek v oblasti hlášení a oznamování nesrovnalostí,
  • zajišťuje, organizuje a koordinuje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů v souladu s právními předpisy; vede odděleně evidenci těchto podání a tuto činnost pravidelně vyhodnocuje v rozsahu daném zvláštním vnitřním předpisem ministerstva,
  • přijímá a vyřizuje oznámení z protikorupční linky a elektronické pošty; vede osobní pohovory se stěžovateli při podání ústních stížností a tyto stížnosti postoupí příslušným útvarům v rámci ministerstva nebo věcně příslušným správním orgánům,
  • koordinuje plnění programu boje proti korupci v resortu ministerstva a harmonogramu opatření vládního programu boje proti korupci; analyzuje organizační a technická opatření k potírání korupce.