Novinky

oddělení 6901 - Centrální kontaktní bod AFCOS

Zajišťuje úkoly vyplývající z harmonizace metodického řízení agendy hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni úřadu OLAF (agendy nesrovnalostí),
završuje za ČR úkoly související s plněním role Centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS; ...

ilustrace
 • zajišťuje úkoly vyplývající z harmonizace metodického řízení agendy hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni úřadu OLAF (agendy nesrovnalostí),
 • završuje za ČR úkoly související s plněním role Centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS; úzce spolupracuje v této oblasti s OLAF,
 • koordinuje jménem ministerstva jednání s OLAF při projednávání metodických otázek v oblasti řešení nesrovnalostí a problematiky boje proti podvodnému jednání; vypracovává příslušné metodické dokumenty v oblasti hlášení nesrovnalostí vůči OLAF,
 • zajišťuje zpracování materiálů pro jednání vlády a vedení ministerstva v oblasti ochrany finančních zájmů EU, vypracování rámcových pozic/stanovisek pro Parlament ČR v souvislosti s návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady (GAF, Databáze pro vyloučení atd.),
 • koordinuje oblast správního vyšetřování a kontrol na místě prováděných úřadem OLAF,
 • zabezpečuje odesílání pravidelných a mimořádných hlášení nesrovnalostí zjištěných v rámci implementace evropských fondů v jednotlivých programových obdobích,
 • pravidelně provádí čtvrtletní analýzu hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni za účelem minimalizace rizika v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU,
 • na základě prováděných analýz zpracovává typologii nesrovnalostí, které se vyskytly v rámci pravidelných hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni,
 • koordinuje za oblast ochrany finančních zájmů EU na národní úrovni aktivity lokálních kontaktních bodů sítě AFCOS; provádí metodické školení těchto bodů ve věcech aktuálních nařízení a rozhodnutích EK a o nových postupech týkajících se hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni,
 • zpracovává a pravidelně aktualizuje Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU a Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni pro OLAF,
 • zabezpečuje pravidelné hlášení nově detekovaných a následně aktualizovaných nesrovnalostí v rámci implementace finančních prostředků vůči zastoupení Švýcarska v ČR z Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • zajišťuje funkci styčného místa pro ústřední databázi pro vyloučení a plní s tím související úkoly