Novinky

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Odbor zabezpečuje úkony související s finančním účetnictvím účetní jednotky ministerstva. Zajišťuje vedení zvláštní evidence, tj. v účetnictví odděleně sledovaná aktiva, pasiva, náklady, výnosy, jiná aktiva a jiná pasiva o privatizovaném majetku podle privatizačních projektů...

ilustrace

Odbor zabezpečuje úkony související s finančním účetnictvím účetní jednotky ministerstva (dále jen „účetní jednotka MF“). Zajišťuje vedení zvláštní evidence, tj. v účetnictví odděleně sledovaná aktiva, pasiva, náklady, výnosy, jiná aktiva a jiná pasiva (dále jen „zvláštní evidence“) o privatizovaném majetku podle privatizačních projektů. Plní roli hlavního účetního v rámci řídicí kontroly na ministerstvu. Sestavuje a předává do CSÚIS legislativní výkazy za účetní jednotku MF. Zpracovává a jménem ministerstva jako daňového subjektu podává přiznání k DPH a dani z příjmů právnických osob, včetně vyúčtování srážkové daně. Vytváří závazné metodiky v oblasti účetnictví, včetně inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv, a v oblasti evidence majetku státu. Pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva tyto metodiky posuzuje a schvaluje a plní roli metodického centra druhého stupně. Dále spolupracuje s odborem Národní fond v oblasti výkaznictví a stanovování metodik účtování o skutečnostech probíhajících při hospodaření s peněžními prostředky EU v rámci NF. Navrhuje a podílí se na tvorbě koncepce a metodiky řídicí kontroly na ministerstvu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. Řídí a z věcného hlediska koordinuje analýzu, vývoj a implementaci modulů centrálního EKIS pro ministerstvo, zodpovídá za definici věcných požadavků na jeho funkcionalitu, předává požadavky a podklady pro aktualizaci souvisejících informačních systémů, účastní se prací v projektových týmech a koordinuje propojení vazeb mezi moduly. Zabezpečuje správu centrálního EKIS na aplikační úrovni na ministerstvu. Plní funkci správce systému centrální evidence smluv (CES) v IS AVISME a poskytuje technickou podporu při uveřejnění smluv, dodatků a objednávek v registru smluv. Plní funkci správce Centrální evidence bankovních účtů ministerstva a jménem ministerstva jedná s bankami včetně ČNB pro veškeré právní úkony spojené se zřizováním účtů, nakládáním s účty včetně potvrzování podpisových vzorů osob oprávněných disponovat s peněžními prostředky na účtech a rušením účtů. Odbor plní funkci metodického garanta za oblast účetního výkaznictví státu. Tvoří koncepci a rozvojové směry účetního výkaznictví státu a účetní konsolidace státu včetně informačních systémů souvisejících se sestavováním účetních výkazů za ČR a jejich využití ve finančním řízení a kontrole veřejných financí. Plní funkci metodického garanta za rozbory hospodaření (reporting) v rámci veřejného sektoru a ministerstva. Zpracovává a poskytuje příslušným útvarům ministerstva výstupy rozborů hospodaření pro operativní a efektivní řízení a plánování veřejných financí a pro vyhodnocování hospodaření. Sestavuje účetní výkazy za ČR na konsolidované bázi a plní funkci věcného garanta právních předpisů v oblasti účetní konsolidace státu. Poskytuje metodickou podporu konsolidovaným jednotkám státu a dalším subjektům v rámci sestavování účetních výkazů za ČR. Zabezpečuje tvorbu koncepce vývoje správy vnitřních věcí státu a veřejné správy v souvislosti s oblastí sestavování účetních výkazů za stát ČR a oblastí účetního výkaznictví státu. Zabezpečuje funkci garanta skutečností zjišťovaných z účetnictví pro statistické výkaznictví ČSÚ za účetní jednotku MF.