Novinky

oddělení 5210 – Audit OP R a dalších programů

Vykonává, vyhodnocuje a zajišťuje veškeré aktivity související s audity za OP R za programové období 2014–2020 a předcházející operační program za programové období 2007–2013, audity FM EHP/Norsko za programové období 2009–2014 a nové programové období 2014–2021, audity v oblasti migračních fondů ...

ilustrace
 • vykonává, vyhodnocuje a zajišťuje veškeré aktivity související s audity za OP R za programové období 2014–2020 a předcházející operační program za programové období 2007–2013, audity FM EHP/Norsko za programové období 2009–2014 a nové programové období 2014–2021, audity v oblasti migračních fondů za období 2014–2020 a předcházející programy za programové období 2007–2013, spolupracuje s dalšími útvary orgánů implementační struktury při provádění auditů finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
 • vykonává audity a podílí se na dalších auditech v působnosti odboru,
 • podílí se na tvorbě a aktualizaci auditní strategie podle nařízení EU a popisů řídících a kontrolních systémů za oblast AO za výše uvedený OP podle předpisů EU, včetně podkladů pro roční plán auditní činnosti za příslušný OP,
 • zpracovává podklady pro výroční kontrolní zprávu za příslušný OP předkládanou EK, včetně výroku auditora, podílí se na vypracování podkladů pro přípravu roční zprávy o výsledcích auditů systémů a vzorku operací předkládané spolu s návrhem SZÚ a dalších agregovaných a souhrnných zpráv,
 • koordinuje, metodicky usměrňuje a za ČR završuje veškeré aktivity související se zpracováním prohlášení o uzavření pomoci poskytované z ENRF,
 • zpracovává a aktualizuje auditní strategie a auditní plány v oblasti prostředků migračních fondů (EUF, FVH, ENF a EIF), FM EHP/Norsko 2009 – 2014, FM EHP/Norsko 2014 – 2021 a v oblasti prostředků AMIF a FVB v programovém období 2014 2020,
 • vykonává audity systémů, audity operací a audity účetní závěrky,
 • pro oblast migračních fondů a pro fondy AMIF a FVB vyhotovuje auditorský výrok k výdajům vykázaným v účetní závěrce a k prohlášení odpovědného orgánu,
 • spolupracuje s certifikačním orgánem a dalšími subjekty implementace v rámci své působnosti, v oblasti migračních fondů a v oblasti AMIF a FVB dále spolupracuje s odpovědným orgánem při zpracování Závěrečných zpráv o pokroku v provádění ročního programu a s generálním ředitelstvím EK - Vnitřní věci a spravedlnost,
 • provádí nezbytná šetření k ověření správnosti prohlášení o výdajích v oblasti migračních fondů a pro oblast AMIF a FVB a souvisejících operací,
 • zajišťuje předávání informací podle požadavků EK v oblasti migračních fondů a pro oblast AMIF a FVB,
 • pro prostředky FM EHP/Norsko 2009 - 2014 a FM EHP/Norsko 2014 – 2021 vydává závěrečné prohlášení hodnotící správnost žádosti o platbu konečného zůstatku a zjišťuje předávání informací podle požadavků Kanceláře finančních mechanismů,
 • vypracovává podklad do popisu řídicích a kontrolních systémů FM EHP/Norsko 2014 – 2021 a vydává stanovisko k jejich nastavení,
 • zajišťuje administraci projektů AO a správu prostředků technické pomoci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“, FM EHP/Norsko 2009 – 2014 a FM EHP/Norsko 2014 – 2021