Novinky

oddělení 5203 - Koordinace auditů ESIF

Zpracovává a aktualizuje auditní strategie za vybrané OP podle nařízení EU a popisy řídících a kontrolních systémů za oblast AO podle předpisů EU, včetně ročních plánů auditní činnosti za vybrané OP a jejich koordinace, ...

ilustrace
  • zpracovává a aktualizuje auditní strategie za vybrané OP podle nařízení EU a popisy řídících a kontrolních systémů za oblast AO podle předpisů EU, včetně ročních plánů auditní činnosti za vybrané OP a jejich koordinace,
  • koordinuje výkon auditů OP spolufinancovaných z ESI fondů, spolupracuje s dalšími útvary orgánů implementační struktury při provádění auditů finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti v programovém období 2014 - 2020,
  • vyhodnocuje agregované výsledky vykonaných auditů a nálezy z provedených auditů a finančních kontrol po celou dobu realizace čerpání finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti, zpracovává podklady pro přípravu roční zprávy o výsledcích auditů systémů a vzorku operací předkládané spolu s návrhem SZÚ,
  • zpracovává výroční kontrolní zprávy za vybrané OP předkládané EK, včetně výroku auditora podle právních předpisů EU v programovém období 2014 – 2020,
  • řídí kvalitu výkonu auditů ve své odpovědnosti, vykonává a koordinuje průřezové a horizontální audity, včetně výkonu auditu účetní závěrky programů ESI fondů,
  • koordinuje, metodicky usměrňuje a završuje za ČR veškeré aktivity v návaznosti na zpracovaná prohlášení při ukončení pomoci poskytované v rámci politiky soudržnosti