Novinky

oddělení 5202 - Koordinace a audit EÚS

Zajišťuje aktivity související s auditem OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko v programovém období 2007 – 2013, INTERREG V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014 – 2020 a ostatních programů přeshraniční spolupráce v rámci cíle EÚS, ...

ilustrace
  • zajišťuje aktivity související s auditem OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko v programovém období 2007 – 2013, INTERREG V-A Česká republika – Polsko v programovém období 2014 – 2020 a ostatních programů přeshraniční spolupráce v rámci cíle EÚS,
  • vykonává audity u výše uvedených OP, včetně jejich koordinace; spolupracuje s dalšími útvary orgánů implementační struktury při provádění auditů finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti,
  • řídí kvalitu výkonu auditů ve své odpovědnosti, vyhodnocuje výsledky vykonaných auditů, přezkoumává řídicí a kontrolní systémy a nálezy z provedených auditů a finančních kontrol po celou dobu realizace čerpání finančních prostředků pomoci EU poskytnutých v rámci politiky soudržnosti, zpracovává podklady pro přípravu roční zprávy o výsledcích auditů systémů a vzorku operací předkládané spolu s návrhem SZÚ,
  • zpracovává a aktualizuje auditní strategii podle nařízení EU za výše uvedené OP a popisy řídících a kontrolních systémů za oblast AO podle předpisů EU, včetně ročních plánů auditní činnosti,
  • koordinuje, metodicky usměrňuje a završuje za ČR veškeré aktivity v návaznosti na zpracovaná prohlášení při ukončení pomoci poskytované v rámci politiky soudržnosti u operačních programů ve své odpovědnosti,
  • podílí se na auditu účetní závěrky programů ESI fondů,
  • zpracovává výroční kontrolní zprávu za program ve své působnosti předkládané EK, včetně výroku auditora a stanovisek podle právních předpisů EU,
  • plní funkce členů mezinárodních finančních kontrolních skupin, resp. skupin auditorů