Novinky

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vypracovává návrhy koncepce rozvoje finančního řízení ve veřejné správě, včetně jeho provázanosti s obdobnými nástroji EU, vytváří koncepci legislativního rámce systému centrálních nákupů státu, ...

ilustrace
 • vypracovává návrhy koncepce rozvoje finančního řízení ve veřejné správě, včetně jeho provázanosti s obdobnými nástroji EU,
 • zajišťuje úkoly vyplývající z agendy metodického usměrňování v oblasti řízení rizik ministerstva podle zákona č. 320/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů,
 • zpracovává příslušné metodické dokumenty pro oblast finančního řízení ve veřejné správě, zejména dokumenty upravující metody strategického řízení, řízení rizik, finančního řízení, řízení souladu, procesního řízení a procesní optimalizace, projektového řízení, řízení výkonu (3E), a to včetně standardizace těchto metod a dalších moderních metod řízení ve veřejné správě,
 • analyzuje soulad právní úpravy finančního řízení ve veřejné správě s právními předpisy EU,
 • vyhodnocuje a analyzuje výsledky provedených finančních kontrol; navrhuje ve spolupráci s odborem Kontrola celostátní systémová opatření na úseku finanční kontroly, včetně kontroly prostředků ze zahraničí,
 • spolupracuje s věcně příslušnými útvary ministerstva na vytváření národní strategie ochrany finančních zájmů EU a dalších zahraničních poskytovatelů,
 • vykonává dohled nad dodržováním právních předpisů a mezinárodně uznávaných standardů při zavádění, udržování a rozvíjení finančního řízení ve veřejné správě,
 • koordinuje činnost orgánů veřejné správy v rámci výkonu působnosti podle zákona č. 320/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů,
 • koordinuje zpracování stanovisek pro jednání zástupců ČR v orgánech EU v oblasti finančního řízení,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi či subjekty na rozvoji finančního řízení ve veřejné správě,
 • plní úkoly týkající se finančního řízení, které vyplývají z příslušných usnesení vlády,
 • navrhuje a vytváří metodické dokumenty v oblasti kontrol při implementaci ESI fondů,
 • koordinuje činnost řídicích orgánů operačních programů (ŘO) v oblasti kontroly finančních prostředků EU v rámci ESI fondů,
 • zajišťuje metodickou podporu a výklad v rámci metodických dokumentů v oblasti kontrol při implementaci ESI fondů,
 • při tvorbě koncepce metodických dokumentů v oblasti kontrol spolupracuje s odborem Auditní orgán a odborem Národní fond; s Národním orgánem pro koordinaci (NOK) MMR a dalšími orgány státní správy, které se podílí na implementaci programů financovaných ESI fondy,
 • účastní se jednání pracovních skupin v oblasti ESI fondů,
 • monitoruje a průběžně ověřuje soulad a vyhodnocuje výsledky činností a postupů subjektů zapojených do implementace ESI fondů s právními předpisy ČR a EU za oblast, za kterou je garantem,
 • spolupracuje s jinými orgány a institucemi či subjekty na rozvoji konceptu otevřených dat, zejména v oblasti finančního řízení a transparentního hospodaření státu,
 • analyzuje poptávku veřejnosti, akademické obce, soukromého sektoru a ostatních organizací veřejné správy po otevřených datech a zajišťuje jejich publikaci v souladu s právními předpisy ČR,
 • zasazuje koncept otevřených dat do celkového kontextu transparence veřejné správy skrze vytváření metodických materiálů nebo jiných relevantních materiálů, pořádání přednášek a seminářů pro organizace veřejné správy a pro širší odbornou i neodbornou veřejnost zejména v oblasti transparence finančního řízení a hospodaření s majetkem státu,
 • poskytuje metodickou podporu ostatním odborům ministerstva při zveřejňování datových sad,
 • zpracovává výroční zprávu o zveřejňování a využívání otevřených dat ministerstva, která hodnotí plnění závazků vyplývajících z legislativních i nelegislativních materiálů EK, MV a ÚV a využívání otevřených dat odbornou i neodbornou veřejností.