Novinky

oddělení 2804 - Regulace externího auditu

Tvoří celostátní koncepce dlouhodobého vývoje regulace povinného auditu a to s ohledem na mezinárodní systémy a právo Evropské unie, zodpovídá za tvorbu právních předpisů v oblasti povinného auditu,...

ilustrace
  • tvoří celostátní koncepce dlouhodobého vývoje regulace povinného auditu a to s ohledem na mezinárodní systémy a právo Evropské unie,
  • zodpovídá za tvorbu právních předpisů v oblasti povinného auditu,
  • zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních auditorských standardů a vývojových tendencí v oblasti povinného auditu,
  • zpracovává pozice ČR k návrhům právních předpisů a k materiálům vypracovaným orgány EU, mezinárodními organizacemi a institucemi a vyhotovuje stanoviska a koordinuje jejich zpracování pro jednání zástupců ČR v orgánech EU v oblasti povinného auditu,
  • zajišťuje plnění úkolů plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a institucích a úkolů, které vyplývají z příslušných usnesení vlády v oblasti povinného auditu,
  • zajišťuje spolupráci se státními a jinými orgány v zahraničí v oblasti povinného auditu a spolupracuje s oddělením 2801 na činnosti Resortní koordinační skupiny, pokud jde o oblast povinného auditu,
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury v oblasti povinného auditu,
  • spolupracuje se státními a jinými orgány a institucemi, profesními národními a zahraničními organizacemi, zástupci odborné veřejnosti a vědeckou obcí v oblastech, které souvisejí s oblastí povinného auditu,
  • připravuje ve spolupráci s odborem Finanční podklady ke schválení dotace ze státního rozpočtu pro Radu pro veřejný dohled nad auditem; zabezpečuje zpracování podkladů ve věci jmenování, popř. odvolání členů prezidia Radu pro veřejný dohled nad auditem,
  • tvoří koncepce dlouhodobého vývoje regulace činnosti účetních