Novinky

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Odbor odpovídá za tvorbu koncepce dlouhodobého vývoje v oblasti účetnictví podnikatelů, včetně pojišťoven, zdravotních pojišťoven, exportních pojišťoven, České kanceláře pojistitelů, bank, ČNB a jiných finančních institucí,...

ilustrace

Odbor odpovídá za tvorbu koncepce dlouhodobého vývoje v oblasti účetnictví podnikatelů, včetně pojišťoven, zdravotních pojišťoven, exportních pojišťoven, České kanceláře pojistitelů, bank, ČNB a jiných finančních institucí, kterými jsou zejména pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníci s CP, investiční společnosti nebo investiční fondy, penzijní společnosti, smíšené holdingové společnosti a finanční holdingové společnosti (dále jen „účetnictví podnikatelů“) a neziskových organizací vyjma neziskových organizací, které jsou vybranými účetními jednotkami (dále jen „neziskové organizace“), v oblasti účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů, DSO a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „účetnictví veřejného sektoru“), a dále v oblasti regulace činnosti auditorů, zejména pokud jde o ověřování účetních závěrek (dále jen „povinný audit“) a koncepce dlouhodobého vývoje regulace činnosti účetních. Odbor zabezpečuje legislativní činnost v oblasti účetnictví podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru včetně souvisejícího výkaznictví adále povinného auditu. Je gestorem zákona č. 563/1991 Sb., a zákona č. 93/2009 Sb.

Zajišťuje tvorbu a vydávání Českých účetních standardů pro podnikatele, neziskové organizace a veřejný sektor. Iniciuje změny a vyjadřuje se k návrhům jiných právních předpisů na základě koncepční a legislativní činnosti v oblasti působnosti odboru. Analyzuje regulatorní potřeby a závazky ČR, právo EU, mezinárodní účetní a auditorské standardy, vývojové tendence v oblasti účetnictví podnikatelů, neziskových organizací a veřejného sektoru a zajištění informací pro potřeby státu a zajišťuje harmonizaci s právem EU a mezinárodními účetními a auditorskými standardy. Zabezpečuje v rámci činností kompetenční centrum pomoc uživatelům IISSP v souvislosti s metodickou aplikací právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru, včetně zajištění informací pro potřeby státu.