Novinky

oddělení 1707 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště II.

Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly,
odpovídá za nastavení pravidel kvality výstupů veřejnosprávní kontroly v působnosti odboru, provádí a řídí výkon veřejnosprávní kontroly dle § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. podle schváleného plánu, ...

ilustrace
  • Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly,
  • odpovídá za nastavení pravidel kvality výstupů veřejnosprávní kontroly v působnosti odboru,
  • provádí a řídí výkon veřejnosprávní kontroly dle § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. podle schváleného plánu,
  • kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů, prověřuje přiměřenost, účinnost a fungování vnitřního kontrolního systému v rámci výkonu veřejnosprávní kontroly,
  • podílí se na zajišťování kontrol v případech vystavování prohlášení při ukončení pomoci nebo projektu na celostátní úrovni,
  • vyhodnocuje a analyzuje výsledky provedených veřejnosprávních kontrol; navrhuje celostátní systémová opatření na úseku finanční kontroly,
  • spolupodílí se na organizaci a zajišťování vzdělávání kontrolorů vykonávajících veřejnosprávní kontrolu v působnosti ministerstva,
  • na základě identifikovaných kontrolních zjištění a kontrolních závěrů podává návrhy pro navazující správní řízení; připravuje pro odborné útvary ministerstva podklady k řízení o přestupcích podle zákona č. 255/2012 Sb., páchaných na úseku veřejnosprávní kontroly,
  • spolupracuje na dalších kontrolních činnostech odboru podle schváleného plánu