Novinky

oddělení 1705 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště I.

Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly a tvoří strategii odboru v oblasti následné veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory, podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES, ...

ilustrace
 • spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly a tvoří strategii odboru v oblasti následné veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory,
 • podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES,
 • odpovídá za nastavení pravidel kvality výstupů veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory v působnosti odboru,
 • spolupodílí se na tvorbě plánu kontrolní činnosti odboru pro veřejnosprávní kontrolu veřejné finanční podpory; zohledňuje podněty k provedení kontroly,
 • provádí a řídí výkon veřejnosprávní kontroly dle § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. podle schváleného plánu,
 • kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů, prověřuje přiměřenost, účinnost a fungování vnitřního kontrolního systému v rámci výkonu veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory,
 • využívá zkušeností jiných zemí EU a aplikuje je do metodického řízení výkonu finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření dle platné právní úpravy,
 • podílí se na zajišťování kontrol v případech vystavování prohlášení při ukončení pomoci nebo projektu na celostátní úrovni,
 • vyhodnocuje a analyzuje výsledky provedených veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory; navrhuje celostátní systémová opatření na úseku finanční kontroly,
 • spolupodílí se na organizaci a zajišťování vzdělávání kontrolorů vykonávajících veřejnosprávní kontrolu v působnosti ministerstva,
 • zajišťuje standardizaci procesů a administrativních postupů uplatňovaných v průběhu výkonu veřejnosprávní kontroly veřejné finanční podpory,
 • na základě identifikovaných kontrolních zjištění a kontrolních závěrů podává návrhy pro navazující správní řízení; připravuje pro odborné útvary ministerstva podklady k řízení o přestupcích podle zákona č. 255/2012 Sb., páchaných na úseku veřejnosprávní kontroly,
 • spolupracuje na dalších kontrolních činnostech odboru podle schváleného plánu