Novinky

oddělení 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště

Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly a tvoří strategii odboru v oblasti následné veřejnosprávní kontroly, podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES, odpovídá za nastavení pravidel kvality výstupů veřejnosprávní kontroly v působnosti odboru,...

ilustrace
 • spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce finanční kontroly a tvoří strategii odboru v oblasti následné veřejnosprávní kontroly,
 • podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES,
 • odpovídá za nastavení pravidel kvality výstupů veřejnosprávní kontroly v působnosti odboru,
 • vytváří plán kontrolní činnosti odboru pro veřejnosprávní kontrolu; zohledňuje podněty k provedení kontroly; vyhodnocuje hlavní rizikové oblasti ze zaslaných podnětů pro zaměření kontrolní činnosti u veřejných prostředků ze státního rozpočtu,
 • provádí a řídí výkon veřejnosprávní kontroly dle § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. podle schváleného plánu,
 • kontroluje dodržování ustanovení právních předpisů, prověřuje přiměřenost, účinnost a fungování vnitřního kontrolního systému v rámci výkonu veřejnosprávní kontroly,
 • využívá zkušeností jiných zemí EU a aplikuje je do metodického řízení výkonu finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření dle platné právní úpravy,
 • spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce metodiky kontrolní činnosti zaměřené na čerpání prostředků FS EU; spolupodílí se na tvorbě koncepce a metodiky kontrolní činnosti státu,
 • plní funkci Národního kontrolního orgánu pro Program švýcarsko-české spolupráce, FS EU, PHARE/Transition Facility (1999, 2003), FM EHP/Norsko (2004 – 2009),
 • spolupracuje s odbory Mezinárodní vztahy a Národní fond v oblasti nesrovnalostí za Program švýcarsko-české spolupráce, FS EU, PHARE/Transition Facility (1999, 2003), FM EHP/Norsko (2004 – 2009),
 • podílí se na zajišťování kontrol v případech vystavování prohlášení při ukončení pomoci nebo projektu na celostátní úrovni, připravuje za ČR prohlášení při ukončení pomoci po implementaci prostředků z FS EU a spolupracuje s orgány EK při ukončení pomoci poskytnuté z FS EU,
 • vyhodnocuje a analyzuje výsledky provedených veřejnosprávních kontrol; navrhuje celostátní systémová opatření na úseku finanční kontroly,
 • zajišťuje účast na jednáních se zahraničními orgány a organizacemi zabývajícími se finanční kontrolou; spolupracuje s ostatními ústředními správními úřady při plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv na úseku finanční kontroly prostředků ze státního rozpočtu,
 • spolupodílí se na organizaci a zajišťování vzdělávání kontrolorů vykonávajících veřejnosprávní kontrolu v působnosti ministerstva,
 • zajišťuje standardizaci procesů a administrativních postupů uplatňovaných v průběhu výkonu veřejnosprávní kontroly,
 • na základě identifikovaných kontrolních zjištění a kontrolních závěrů podává návrhy pro navazující správní řízení; připravuje pro odborné útvary ministerstva podklady k řízení o přestupcích podle zákona č. 255/2012 Sb., páchaných na úseku veřejnosprávní kontroly,
 • spolupracuje na dalších kontrolních činnostech odboru podle schváleného plánu