Novinky

oddělení 1703 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště II.

Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce přezkoumávání hospodaření a zpracovává strategické záměry přezkoumávání hospodaření ÚSC, DSO a RRRS, podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES, ...

ilustrace
  • spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce přezkoumávání hospodaření a zpracovává strategické záměry přezkoumávání hospodaření ÚSC, DSO a RRRS,
  • podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES,
  • spolupodílí se na přípravě návrhů právních předpisů a na základě poznatků získaných z praxe formuluje návrhy změn právních předpisů týkajících se přezkoumávání hospodaření, kontrolní a dozorové činnosti státu nad přezkoumáním hospodaření,
  • zpracovává dílčí plány přezkoumání hospodaření; koordinuje, metodicky usměrňuje a řídí přezkoumávání hospodaření krajů, hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy, obcí, DSO a RRRS,
  • využívá zkušeností jiných zemí EU a aplikuje je do celostátní koncepce metodického řízení procesu přezkoumávání hospodaření ÚSC, DSO a RRRS dle platné právní úpravy,
  • vykonává podle zvláštních právních předpisů přezkoumání hospodaření krajů, hl. m. Prahy, DSO jejímž členem je hl. m. Praha, RRRS a v odůvodněných případech může vykonat přezkoumávání hospodaření obcí, DSO a městských částí hl. m. Prahy,
  • v souladu s plánem MV zajišťuje kontrolu výkonu přenesené působnosti nad výkonem přezkoumání hospodaření, které vykonávají krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy,
  • zajišťuje dozor státu nad výkonem přezkoumání hospodaření provedeným auditory nebo auditorskými společnostmi,
  • zpracovává dílčí výstupy o výsledcích přezkoumávání hospodaření, o kontrolách výkonu přenesené působnosti na úseku přezkoumání hospodaření a z dozorové činnosti a analyzuje jejich výsledky a poznatky a provádí dohled nad opatřeními přijatými k nápravě zjištěných nedostatků,
  • spolupracuje na dalších kontrolních činnostech odboru dle schváleného plánu