Novinky

oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště

Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce a zpracovává strategické záměry přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES, ...

ilustrace
 • Spolupodílí se na tvorbě celostátní koncepce a zpracovává strategické záměry přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO,
 • podílí se svou činností na vytváření jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí ES,
 • spolupodílí se na přípravě návrhů právních předpisů a na základě poznatků získaných z praxe formuluje návrhy změn právních předpisů týkajících se přezkoumávání hospodaření, kontrolní a dozorové činnosti státu nad přezkoumáním hospodaření,
 • zpracovává celostátní plány přezkoumání hospodaření; koordinuje, metodicky usměrňuje a řídí přezkoumávání hospodaření krajů, hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy, obcí, DSO a RRRS,
 • koordinuje, metodicky usměrňuje a řídí dozorovou a kontrolní činnost státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření,
 • využívá zkušeností jiných zemí EU a aplikuje je do celostátní koncepce metodického řízení procesu přezkoumávání hospodaření ÚSC, DSO a RRRS dle platné právní úpravy,
 • vytváří koncepci celostátního IS „Informační systém modul plánování a přezkoumávání“ pro plánování a řízení přezkoumávání hospodaření, pro kontroly a dozory státu nad výkonem přezkoumávání,
 • stanovuje kvalitativní pravidla výkonu přezkoumání hospodaření a dohlíží na jejich dodržování,
 • vykonává podle zvláštních právních předpisů přezkoumání hospodaření krajů, hl. m. Prahy, DSO jejímž členem je hl. m. Praha, RRRS a v odůvodněných případech může vykonat přezkoumávání hospodaření obcí, DSO a městských částí hl. m. Prahy,
 • v souladu s plánem MV komplexně zajišťuje kontrolu výkonu přenesené působnosti nad výkonem přezkoumání hospodaření, které vykonávají krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy,
 • komplexně zajišťuje dozor státu nad výkonem přezkoumání hospodaření provedeným auditory nebo auditorskými společnostmi,
 • zpracovává souhrnné výstupy o výsledcích přezkoumávání hospodaření, o kontrolách výkonu přenesené působnosti na úseku přezkoumání hospodaření a z dozorové činnosti a analyzuje jejich výsledky a poznatky a provádí dohled nad opatřeními přijatými k nápravě zjištěných nedostatků,
 • v souladu se zvláštním vnitřním předpisem ministerstva organizuje a zabezpečuje vzdělávání kontrolorů vykonávajících přezkoumávání hospodaření, kontrolu a dozor státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření a poskytuje přezkoumávajícím orgánům odbornou pomoc,
 • připravuje pro odborné útvary ministerstva podklady k řízení o přestupcích podle zákona č. 420/2004 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb., páchaných na úseku přezkoumávání hospodaření, kontrol výkonu přenesené působnosti krajů, a dozoru,
 • spolupracuje na dalších kontrolních činnostech odboru dle schváleného plánu.