Novinky

oddělení 1603 - Cenová kontrola, dozor a správní řízení

koordinuje, metodicky usměrňuje a provádí cenovou kontrolu; zabezpečuje metodické řízení cenových kontrol prováděných místními orgány v případě potřeby,...

ilustrace
  • koordinuje, metodicky usměrňuje a provádí cenovou kontrolu; zabezpečuje metodické řízení cenových kontrol prováděných místními orgány v případě potřeby,
  • zpracovává návrhy rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů v případě výkonu kontrolní činnosti, provádí šetření pro potřeby vývoje a regulace cen,
  • dává podněty k úpravě ostatních předpisů ovlivňujících výkon cenové kontroly,
  • tvoří v rámci své působnosti metodické pokyny, metodické pomůcky, sdělení a informační materiály pro cenové kontrolní orgány, poskytuje metodickou pomoc cenovým orgánům krajů a obcí při kontrole cen,
  • podílí se na přípravách osnov a programů vzdělávání zaměstnanců resortu ministerstva v oblasti cenové kontroly,
  • vede správní řízení o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy o uložení pokuty za porušení cenových předpisů a připravuje návrhy rozhodnutí v tomto řízení,
  • vypracovává podklady k vyjádřením k žalobám proti rozhodnutím ministerstva o uložení pokut za porušení cenových předpisů,
  • zpracovává Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok, obsahující zejména přehled opatření provedených cenovými kontrolními orgány k zamezení porušování zákona č. 526/1990 Sb., který vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu,
  • vypracovává podklady pro stálou rozkladovou komisi zřízenou pro projednání a posouzení řádných i mimořádných opravných prostředků podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věci sankcí uložených podle zákona č. 526/1990 Sb., k jednáním vedeným v rámci těchto správních řízení (s výjimkou oboru VaK),
  • zpracovává podklady pro plán dozoru nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti cen a tento dozor zajišťuje