Novinky

oddělení 1602 - Oceňování majetku

Zkoumá problematiku v oblasti oceňování majetku, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti ...

ilustrace
 • zkoumá problematiku v oblasti oceňování majetku, analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,¨
 • podílí se na koncepci cenové politiky státu, koncepci dalšího vývoje cenové politiky státu a zodpovídá za analýzy v oblasti oceňování majetku a zpracování koncepce oceňování majetku,
 • na základě koncepce cenové politiky státu zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti oceňování majetku,
 • na základě koncepce cenové politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovává legislativní návrhy v oblasti oceňování majetku včetně legislativních návrhů v oblasti ocenění majetku ke správnému stanovení základu daně,
 • zajišťuje projednání legislativních návrhů v oblasti oceňování majetku ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti oceňování majetku s mezinárodní úpravou oceňování majetku včetně mezinárodních oceňovacích standardů,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti oceňování majetku s primárním a sekundárním právem EU,
 • zajišťuje notifikační proces v oblasti oceňování majetku a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
 • zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti oceňování majetku,
 • analyzuje vývoj cen nemovitých věcí a spolupracuje s ČSÚ, ČÚZK a s institucemi, zabývajícími se oceňováním majetku,
 • dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy v oblasti oceňování majetku,
 • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti oceňování majetku včetně oblastí souvisejících,
 • garantuje v oblasti analytických zadání pro programátora úlohu OCN v ADIS,
 • zpracovává vyjádření ministerstva k tvorbě cenových map ÚSC a předává je ke zveřejnění,
 • zpracovává v konkrétních případech stanoviska pro vyjádření ministerstva v oblasti oceňování majetku k soudním řízením, pro orgány činné v trestním řízení a pro účely projednání nároků na náhradu škody týkající se oceňování majetku