Novinky

oddělení 1602 - Cenová kontrola

Vypracovává roční plány působnosti cenové kontroly v oboru VaK; poskytuje metodickou podporu krajským a obecním úřadům při výkonu cenových kontrol v oboru VaK; provádí cenové kontroly v oboru VaK podle zákona č. 526/1990 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb. ...

ilustrace
  • vypracovává roční plány působnosti cenové kontroly v oboru VaK; poskytuje metodickou podporu krajským a obecním úřadům při výkonu cenových kontrol v oboru VaK; provádí cenové kontroly v oboru VaK podle zákona č. 526/1990 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb. podle ročního plánu a na základě podnětů k provedení kontroly, vede správní řízení o ukládání pokut za porušení cenových předpisů v oboru VaK a zpracovává rozhodnutí v těchto řízeních,
  • vede šetření k získání informací a ověření skutečností podle požadavků Výboru pro koordinaci regulace oboru VaK, zejména v oblasti systematického a průběžného procesu měření a porovnávání skutečného stavu s určeným standardem (benchmarking), krytí financování rozvojových potřeb z cen a uplatňování cenové solidarity,
  • zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost stálé rozkladové komise pro projednání a posouzení řádných i mimořádných opravných prostředků podaných proti rozhodnutím ministerstva vydaným ve správním řízení ve věci pokut uložených podle zákona č. 526/1990 Sb., vypracovává podklady pro tuto komisi k jednáním vedeným v rámci těchto správních řízení v oboru VaK, vypracovává podklady k vyjádřením k žalobám proti rozhodnutím ministerstva o uložení pokut za porušení cenových předpisů v oboru VaK,
  • zpracovává návrh opatření pro zajištění kontroly cenových zásahů k řešení problémů sucha v ČR, blokových a pásmových cen a dalších cenových nástrojů,
  • koordinuje se SFŽP dohled nad dodržováním pravidel pro uplatňování speciálních nástrojů v rámci OPŽP v oblasti cenotvorby v oboru VaK,
  • zajišťuje využívání, udržování a rozšiřování SW modelu pro cenovou kontrolu VaK,
  • na základě prováděných cenových kontrol a šetření v oboru VaK vytváří databázi obvyklých nákladů a přiměřeného zisku v rámci pravidel věcného usměrňování cen