Novinky

oddělení 1601 - Legislativa, analýzy a správní řízení

Vypracovává návrhy právních předpisů a koordinuje práce na přípravě cenově regulačních opatření a zajišťuje jejich publikaci v Cenovém věstníku, gesčně zajišťuje zpracování metodických výkladů k aplikaci cenových předpisů, ...

ilustrace
 • vypracovává návrhy právních předpisů a koordinuje práce na přípravě cenově regulačních opatření a zajišťuje jejich publikaci v Cenovém věstníku, gesčně zajišťuje zpracování
 • metodických výkladů k aplikaci cenových předpisů,
 • vypracovává koncepce cenové politiky, metodiky cen a systémových řešení v oblasti liberalizace a regulace cen,
 • posuzuje nově přijímaná regulační opatření z hlediska jejich environmentálních a sociálních dopadů,
 • spolupracuje s ČSÚ na koncepci cenové statistiky ve vazbě na souhrnný postup liberalizace a regulace cen,
 • poskytuje metodickou pomoc cenovým orgánům krajů a obcí při regulaci cen,
 • je gestorem zajištění přípravy podkladů pro jednání s orgány EU pro oblast cen a plnění úkolů v oblasti harmonizace cenových předpisů s právem EU,
 • zabezpečuje převzetí a vyhodnocování statistických údajů v cenové oblasti,
 • spolupracuje s ostatními regulačními orgány při přípravě cenově regulačních opatřeních v jejich působnosti a při tvorbě výkladů těchto opatření,
 • zpracovává stanoviska a podklady k vyjádřením k žalobám podaným proti ministerstvu v oblasti regulace nájemného,
 • zpracovává podklady k publikaci Cenový věstník a zajišťuje jeho vydávání,
 • zpracovává každoročně zprávu o opatřeních cenových orgánů v oblasti cenové regulace pro SZÚ,
 • navrhuje koncepce a stanovuje způsoby regulace cen včetně stanovení úředních cen v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb.,
 • navrhuje úpravy regulace cen a opatření směřující k cenové deregulaci na základě získaných zkušeností z uplatňování cenových předpisů ve správním řízení a z vlastních poznatků o tržní situaci v jednotlivých oborech,
 • analyzuje a vyhodnocuje stav soutěžního prostředí při sjednávání neregulovaných cen,
 • podílí se na dozoru nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti regulace cen,
 • předkládá ÚOHS náměty ke kontrole dodržování právních předpisů o ochraně hospodářské soutěže,
 • předkládá náměty na kontrolu cen kontrolním orgánům příslušným podle zákona č. 265/1991 Sb.,
 • vyhodnocuje a zobecňuje zkušenosti v ochraně trhu v jiných zemích,
 • spolupracuje s MPO v oblasti ochrany spotřebitele,
 • koordinuje, metodicky usměrňuje a provádí cenovou kontrolu; zabezpečuje metodické řízení cenových kontrol prováděných místními orgány v případě potřeby,
 • zpracovává návrhy rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů v případě výkonu kontrolní činnosti, provádí šetření pro potřeby vývoje a regulace cen,
 • dává podněty k úpravě ostatních předpisů ovlivňujících výkon cenové kontroly,
 • tvoří v rámci své působnosti metodické pokyny, metodické pomůcky, sdělení a informační materiály pro cenové kontrolní orgány, poskytuje metodickou pomoc cenovým orgánům krajů a obcí při kontrole cen,
 • podílí se na přípravách osnov a programů vzdělávání zaměstnanců resortu ministerstva v oblasti cenové kontroly,
 • vede správní řízení o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy o uložení pokuty za porušení cenových předpisů a připravuje návrhy rozhodnutí v tomto řízení,
 • vypracovává podklady k vyjádřením k žalobám proti rozhodnutím ministerstva o uložení pokut za porušení cenových předpisů,
 • zpracovává Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok, obsahující zejména přehled opatření provedených cenovými kontrolními orgány k zamezení porušování zákona č. 526/1990 Sb., který vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu,
 • vypracovává podklady pro stálou rozkladovou komisi zřízenou pro projednání a posouzení řádných i mimořádných opravných prostředků podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věci sankcí uložených podle zákona č. 526/1990 Sb., k jednáním vedeným v rámci těchto správních řízení (s výjimkou oboru VaK),
 • zpracovává podklady pro plán dozoru nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti cen a tento dozor zajišťuje,
 • poskytuje metodickou podporu krajským a obecním úřadům při výkonu cenových kontrol v oboru VaK,
 • vede šetření k získání informací a ověření skutečností podle požadavků Výboru pro koordinaci regulace oboru VaK, zejména v oblasti systematického a průběžného procesu měření a porovnávání skutečného stavu s určeným standardem (benchmarking), krytí financování rozvojových potřeb z cen a uplatňování cenové solidarity,
 • zpracovává návrh opatření pro zajištění kontroly cenových zásahů k řešení problémů sucha v ČR, včetně cenových nástrojů,
 • koordinuje se SFŽP dohled nad dodržováním pravidel pro uplatňování speciálních nástrojů v rámci OPŽP v oblasti cenotvorby v oblasti VaK.